Hakutulokset haulle

Ehdot

EHDOT
 
Osa I
 
Myyntiehdot
 
Seuraavia ehtoja sovelletaan poikkeuksetta kaikkeen Combisafe Suomi Oy -yhtiön (”Toimittaja”) tuotteiden myyntiin Asiakkaalle. Asiakas on yhtiö tai muu oikeushenkilö, joka tekee Toimittajalle tavaroiden ja palveluiden ostoa ja/tai vuokrausta koskevan tilauksen.
 
1. AINOAT JA YKSINOMAISETEHDOT
 
Toimittajan myynti rajoitetaan nimenomaisesti tässä esitettyjen ehtojen mukaiseksi, ja Asiakkaan ostotilausta koskevia lisäehtoja tai erilaisia ehtoja tai mitä tahansa muuta asiakirjaa, sopimusta tai välipuhetta pidetään olennaisena muutoksena, ja ne hylätään eivätkä ne ole Toimittajaa sitovia. Ellei Toimittaja määrittele toisin, Asiakkaan ostotilauksen hyväksymisen ehtona Toimittajan puolelta on nimenomaisesti Asiakkaan suostuminen tässä esitettyihin ehtoihin kokonaisuudessaan. Ennen ensimmäisen tilauksen tekemistä Toimittajalta Asiakkaan on avattava tili Toimittajan luona, ja Toimittaja lähettää Asiakkaan pyynnöstä tarvittavat lomakkeet täytettäväksi. Kun Asiakas hyväksyy Toimittajan toimituksen, tarkoittaa se, että Asiakas hyväksyy nämä ehdot kokonaisuudessaan. Tilaus ei ole sitova ennen kuin Toimittaja on kirjallisesti hyväksynyt sen.
 
2.TARJOUS/HINNAT
 
Toimittaja voi yksin omassa harkinnassaan muuttaa kaikkien tavaroiden ja palveluiden hintoja ja määrittelyjä ilmoittamatta siitä, sillä poikkeuksella, että Toimittajan tarjous on pysyvä vain, jos Asiakas tekee tilauksen tarjouksessa ilmoitetun ajan kuluessa tai, ellei aikaa ole ilmoitettu, 15 päivän kuluessa. Asiakkaan on pyydettävä kaikkien tilattujen tavaroiden lähetystä kokonaisuudessaan 12 kuukauden kuluessa tilauksen päiväyksestä. Muussa tapauksessa Toimittajan lähetyshetkellä voimassa olevia vakiohintoja voidaan Toimittajan valinnan mukaisesti soveltaa toimitettaviin tavaroihin, vaikka ne olisivat jo laskutettu. Ellei sitä ole nimenomaisesti todettu, hinnat eivät sisällä tavaroiden arvonlisäveroa, muotoilua, kuljetusta, asennusta, käynnistystä, käyttöönottoa tai huoltoa, eikä niihin lueta pakkauskustannuksia ja kuormalavojen ja telineiden kustannuksia, jotka laskutetaan myynti tai palautus -periaatteella. Toimittaja omistaa kaiken työstön, muotoilut, piirustukset ja muun aineettoman omaisuuden, joka tuotetaan tai toimitetaan näiden ehtojen mukaisesti.
 
Toimittajalla ei ole velvoitetta pitää varakappaleita tavaroista, joita se on lakannut tuottamasta tai jakelemasta. Jos Toimittaja on valmistanut tavarat, Toimittaja varmistaa kuitenkin kohtuullisin ponnistuksin, että sellaisten tavaroiden, joiden valmistus on lopetettu, korvaavat tavarat ovat yhteensopivia aikaisemmin valmistettujen tavaroiden kanssa. Asiakkaan ennen tuotteiden valmistuksen lopettamista esittämästä pyynnöstä Toimittaja sallii Asiakkaan ostavan kohtuullisen määrän tavaroita, joiden valmistus on lopetettu.
 
3.MAKSAMINEN
 
Ellei nimenomaisesti ole kirjallisesti sovittu toisin, kaikki maksut on suoritettava euroina ja niiden on oltava Toimittajan tilillä 30 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Toimittaja varaa kaikkina aikoina itselleen oikeuden arvioida Asiakkaan luottokelpoisuutta, ja ellei Asiakas täytä Toimittajan luottokelpoisuudelle asettamia kriteereitä, Toimittaja voi ilmoittamatta muuttaa luottoehtoja tai poistaa ne käytöstä ja edellyttää takauksia, panttia tai etukäteismaksua ennen tavaroiden lisätoimituksia. Jos lasku on maksamatta 30 päivää sen eräpäivän jälkeen, ja ellei Toimittaja ole nimenomaisesti myöntänyt lisää maksuaikaa vähintään 10 päivää ennen maksun eräpäivää, Toimittaja voi harkintansa mukaan
 
1) välittömästi keskeyttää kaikki vireillä olevat toimitukset ilmoittamatta siitä kirjallisesti etukäteen.
 
2) edellyttää kaikkien maksamattomien summien välitöntä maksamista riippumatta sovitusta maksutavasta.
 
3) veloittaa maksamattomasta määrästä korkolain (1982/633 muutoksineen) 4 § mukaista viivästyskorkoa, sellaisena kuin se on maksun eräpäivänä, laskettuna maksun eräpäivän ja todellisen maksupäivän välisten päivien lukumäärän mukaan.
 
Lisäksi Asiakkaan on maksettava kaikki maksamattomien määrien perimiskustannukset, mukaan lukien asianajopalkkiot.
 
4.TOIMITUS
 
Kaikki toimituspäivämäärät ovat arvioita, ellei Toimittaja ole kirjallisesti sopinut toisin. Tavaroiden toimitusehto on EX WORKS (Incoterms 2010) (Toimittajan toimitiloista) siten, että kaikki vaara tavaroiden menetyksestä tai vahingoittumisesta siirtyy Asiakkaalle, kun tavara luovutetaan tavarankuljettajalle. Jos Asiakas ei ole ilmoittanut tarkastuksessa näkyviin virheisiin perustuvia vaatimuksia 7 päivän kuluessa toimituksesta, kaikkia tavaroita pidetään toimitettuina ja hyväksyttyinä. Asiakas vastaa Toimittajalle koituvista mahdollisista viivästyksistä tai suuremmista kustannuksista, jotka aiheutuvat Asiakkaan teoista tai laiminlyönneistä tai liittyvät niihin. Toimittaja voi suorittaa toimitukset missä tahansa järjestyksessä yhtenä tai useampana lähetyksenä. Omistusoikeus tavaroihin siirtyy Asiakkaalle, sen jälkeen kun se on maksanut tavaroiden täyden hinnan. Sinä aikana, kun tavaroiden omistusoikeus säilyy Toimittajalla, (i) Asiakas ei saa siirtää tavaroita pois niiden tavanomaisesta varastopaikasta tai muuttaa tai muuntaa niitä ilman Toimittajan etukäteistä kirjallista suostumusta, (ii) Asiakkaan on vakuutettava tavarat kattavasti Toimittajan hyväksi, säilytettävä niitä maksutta ja koroitta, ja annettava kolmansille asianmukainen ilmoitus omistuksen pidätyksestä, ja (iii) Asiakkaan on sallittava Toimittajan pääsy toimitiloihinsa tai jonkin kolmannen toimitiloihin, joissa tavaroita säilytetään, ja ottaa tavarat haltuunsa milloin tahansa.
 
5.VEROT
 
Hintaan lisätään kaikkien sovellettavien verojen määrä, joka Asiakkaan tulee maksaa, ellei Asiakas ole toimittanut Toimittajalle veroviranomaisten hyväksymiä erivapaustodistuksia.
 
6.YLIVOIMAINEN ESTE
 
Toimittaja ei vastaa tuotannon tai tavaroiden toimituksen viivästymisestä, jos se johtuu ylivoimaisesta esteestä, johon luetaan muun muassa puute materiaaleista tai komponenteista tai kykenemättömyys hankkia niitä; tuotannon tai kuljetuksen este, joka ei johdu kummastakaan osapuolesta; valmistuskykyä koskeva onnettomuus jommankumman osapuolen, sen toimittajien tai alihankkijoiden toimitiloissa; sähköpula; viive vientilisenssin myöntämisessä tai kieltäytyminen myöntämästä sitä tai sen lakkauttaminen väliaikaisesti tai peruuttaminen tai muut hallituksen tai muiden viranomaisten teot, jotka rajoittavat Toimittajan suorituskykyä; tulipalo, maanjäristys, tulva, äärimmäiset sääolot tai muut luonnonmullistukset; karanteenit, epidemiat, pandemiat tai muut alueelliset lääketieteelliset kriisit; lakot tai työsulut, mellakat, selkkaus, kansannousu, kansalaistottelemattomuus, aseellinen konflikti, terrorismi tai sota (tai sen välitön uhka) tai mikä tahansa muu syy, johon Toimittaja ei voi vaikuttaa. Jos ylivoimainen este jatkuu pidempään kuin 90 päivää, kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa Asiakkaan ostotilauksen ja Asiakas maksaa Toimittajalle ennen irtisanomista suoritetusta työstä ja kaikki sellaisesta irtisanomisesta Toimittajalle koituneet kohtuulliset kustannukset. Mikäli on kyse ylivoimaisesta esteestä tai Asiakkaasta johtuvista toimitus- tai suoritusviiveistä, toimituksen tai suorituksen päivämäärää siirretään ajanjaksolla, jonka Toimittaja on tosiasiassa viivästynyt tai joka keskinäisesti sovitaan. Jos muista kuin edellä luetelluista syistä, joita ei ole pidettävä ylivoimaisena esteenä, Toimittaja jättäisi velvoitteensa suorittamatta, viivästyisi tai ei toimittaisi tavaroita, Asiakkaan ainoa oikeussuojakeino Toimittajan kyseisten sopimusrikkomusten johdosta on Asiakkaan mahdollisuus peruuttaa Asiakkaan ostotilaus ilmoittamalla siitä etukäteen kirjallisesti Toimittajalle.
 
7.IRTISANOMINEN
 
Asiakkaan ostotilausta ei saa irtisanoa kokonaisuudessaan tai osin ilman Toimittajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Jos Asiakas ei hyväksy joitakin tai kaikkia Asiakkaan hyväksymän ostotilauksen mukaisesti toimitettuja tavaroita, Asiakas vastaa Toimittajan vahingoista, jotka voivat sisältää (a) toimitettujen tavaroiden määrään perustuvan hinnantarkistuksen; (b) kaikki suorat ja epäsuorat kustannukset, jotka ovat johtuneet ja aiheutuneet Asiakkaan irtisanomasta ostotilauksesta; (c) kaikkien räätälöityihin tavaroihin tarvittavien yksilöllisten materiaalien tai komponenttien täydet kustannukset; ja (d) pro rata -korvauksen, joka kattaa Toimittajan määräsuhteiset kustannukset ja ennakoidut voitot, jotka on esitetty Toimittajan toimittamassa ja Asiakasta sitovassa taloudellisessa erittelyssä. Toimittaja voi irtisanoa Asiakkaan ostotilauksen kokonaisuudessaan tai osin, jos Asiakas rikkoo näitä ehtoja tai Asiakkaan yritys puretaan, se joutuu selvitystilaan, lopettaa liiketoiminnan tai pyytää velan lykkäystä tai velkajärjestelyä. Toimittaja voi irtisanoa Asiakkaan ostotilauksen myös mikäli Asiakas ajautuu konkurssiin tai omaisuushallintomenettelyyn, tai tulee maksukyvyttömäksi.
 
8. SUOJAAMISVELVOITE LOUKKAUSTAPAUKSISSA
 
Toimittaja sitoutuu (i) puolustamaan Asiakasta sellaista vaatimusta, kannetta tai menettelyä vastaan, joka perustuu yksinomaan väitteeseen, jonka mukaan Toimittajan yksinomaan näiden ehtojen mukaisesti valmistamat tai tarjoamat tavarat loukkaavat välittömästi jonkin kolmannen osapuolen patenttia, tekijänoikeutta tai mallioikeutta tai Euroopan Unionissa rekisteröityä piirimallia, tai sovittelemaan tällaiset vaatimukset, ja (ii) maksavansa kustannukset ja kolmannelle osapuolelle lopullisesti myönnetyt vahingonkorvaukset edellyttäen, että (A) Toimittajalle ilmoitetaan viipymättä kirjallisesti tällaisesta vaatimuksesta, (B) tällaisen puolustuksen tai sovintoratkaisun yksinomainen valvonta annetaan Toimittajalle käyttäen Toimittajan valitsemaa asiamiestä ja (C) Asiakas antaa Toimittajalle kaikki käytettävissä olevat tiedot ja avun. Koska Toimittajalla on yksinomainen valta ratkaista loukkausvaatimukset näiden ehtojen mukaisesti, Toimittaja ei missään olosuhteissa vastaa Asiakkaan mahdollisista asianajokuluista. Toimittaja ei myöskään vastaa mistään tällaisen kolmannen osapuolen vaatimuksen sovintoratkaisusta tai kompromissista, joka tehdään ilman Toimittajan kirjallista hyväksyntää. Toimittaja ei ole vastuussa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuden loukkausväitteestä (eikä tätä kohtaa 8 siihen sovelleta), mikäli (i) kyseiset tavarat eivät ole Toimittajan luettelossa ja Toimittajan valmistamia tai kyseiset tavarat ovat Asiakkaan ohjauksen, mallin, prosessin tai määrittelyn mukaisesti kehitettyjä, (ii) kyseessä on tavaroiden yhdistäminen toisiin elementteihin, jos loukkaus olisi voitu välttää, ellei yhdistämistä olisi tapahtunut, (iii) kyseisiä tavaroita on muutettu, jos loukkaus olisi voitu välttää muuttamattomien tavaroiden yhteydessä, (iv) kyseisiä tavaroita ei ole käytetty niiden tavanomaiseen tarkoitukseen tai (v) kyseessä on ohjelmisto, jos ohjelmisto ei ole Toimittajan julkaisema ohjelmiston viimeisin versio. Asiakas sitoutuu puolustavansa ja suojaavansa Toimittajaa kaikilta sellaisilta vaatimuksilta, kanteilta tai menettelyiltä, jotka johtuvat jostakin edellä poissuljetuista kohdista.
 
Milloin tahansa sen jälkeen, kun vaatimus on tehty tai Toimittaja uskoo, että se todennäköisesti tehdään, tai toimivaltainen tuomioistuin antaa kieltomääräyksen, josta ei voi valittaa, Toimittaja voi harkintansa mukaan valita seuraavista vaihtoehdoista: (i) hankkia Asiakkaalle oikeuden jatkaa tavaroiden käyttöä; (ii) vaihtaa tavarat tai muuttaa niitä tai (iii) hyväksyä tavaroiden palautus ja maksaa ostohinta takaisin vähennettynä 20 %:n vuosittaisella poistolla lähetyspäivämäärästä lukien. Edellä esitetty määrittelee Toimittajan kokonaisvastuun ja Asiakkaan yksinomaisen korvauksen kaikista todellisista tai väitetystä immateriaalioikeuksien loukkauksista.
 
9.TAKUU
 
Toimittaja antaa valmistamilleen tuotteille takuun Yleisen rajoitetun takuutodistuksen mukaisesti (asiakirja on saatavissa pyynnöstä).
 
10.VASTUUNRAJOITUKSET
 
(a) Toimittaja ei missään olosuhteissa vastaa (i) epäsuorasta vahingosta, satunnaisesta tai välillisestä vahingosta, (ii) liiketoiminnan keskeytymisestä johtuvasta vahingosta, (iii) menetystä voitosta, (iv) menetetystä liikevaihdosta, (v) omaisuuden tai pääoman käytön menetyksestä, (vi) odotettujen säästöjen menetyksestä tai (iv) menetetystä datasta. Toimittaja ei vastaa menetyksestä tai vahingosta, silloin kun Toimittaja on tietoinen (todellisuudessa tain muuten) tällaisen menetyksen tai vahingon mahdollisuudesta.
 
(b) Toimittajan vastuu suhteessa ostotilaukseen tai muuten näiden ehtojen mukaisesti ei missään olosuhteissa ylitä niiden tiettyjen tavaroiden tai palveluiden sopimushintaa, joiden osalta vaatimus syntyy.
 
(c) Näitä vastuun poissulkemis- ja rajoituslausekkeita sovelletaan riippumatta siitä, miten menetys tai vahinko voi aiheutua, ja minkä tahansa vastuuteorian vastaisesti, perustuipa se sitten sopimukseen, deliktiin, hyvitykseen tai muuhun. Asiakas luopuu, ja toimittaa kirjalliset todisteet siitä, että myös tämän vakuutusyhtiö luopuu, kaikista takautumis- ja sijaantulo-oikeuksista Toimittajaa ja sen vakuutusyhtiöitä vastaan mahdollisen vaatimuksen, kulun, menetykseen tai kustannuksen osalta, josta Toimittaja ei ole vastuussa tämän 10 kohdan edeltävissä kappaleissa esitettyjen vastuunrajoitusten nojalla.
 
(d) Kumpikaan osapuoli ei pyri sulkemaan pois vastuutaan mistään, josta se lain mukaan ei ole sallittua, kuten vastuuta vahingoista, jotka johtuvat osapuolen törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisuudesta.
 
(e) Asiakkaan on suojattava ja puolustettava Toimittajaa kaikilta sellaisilta vaatimuksilta, vaateilta, menetyksiltä, kuluilta ja kustannuksilta, joita Toimittajalle aiheutuu joko kolmansien osapuolten Toimittajaa vastaan esittämistä vaatimuksista, jotka johtuvat tavaroiden yhdistämisestä niihin yhteensopimattomiin tuotteisiin, tai näiden tavaroiden käytöstä kyseisten lisätuotteiden kanssa tai mistä tahansa muusta asiasta, josta Toimittaja ei ole näiden ehtojen mukaisesti vastuussa Asiakkaalle.
 
11.SUOSITUKSET
 
Suosituksia (lukuun ottamatta niitä, jotka sisältyvät tuotteen käyttöoppaaseen) tai apua, jonka Toimittaja antaa tavaroiden käytön, muotoilun, soveltamisen tai toiminnan suhteen, ei pidetä nimenomaisina tai epäsuorina vakuutuksina tai lupauksina, ja Asiakas hyväksyy sellaiset tiedot Asiakkaan omalla riskillä eikä Toimittajalle synny tiedoista velvoitetta tai vastuuta. On Asiakkaan yksinomaisella vastuulla määrittää tavaroiden soveltuvuus Asiakkaan tarkoittamaan tarkoitukseen. Se, että Toimittaja laiminlyö suositusten tai avun antamisen, ei synnytä Toimittajalle vastuuta.
 
12.ASIAKKAAN SITOUMUKSET
 
a) Asiakas noudattaa kaikkia minkä tahansa maan asianmukaisen toimivaltaisen viranomaisen antamia tähän sovellettavia lakeja, määräyksiä ja asetuksia, mukaan luettuna rajoituksetta niitä Yhdysvaltojen tai muiden maiden lakeja, jotka säätelevät Toimittajan tarjoamien tavaroiden tuontia ja vientiä, ja sen on hankittava kaikki tarvittavat tuonti-/vientiluvat kaikkien Toimittajalta ostettujen, Toimittajan lisensoimien ja Toimittajalta vastaanotettujen tavaroiden, teknologian ja ohjelmistojen mahdollisen jälkikäteen tapahtuvan tuonnin, viennin, uudelleenviennin, siirron ja käytön yhteydessä. Ellei toisin ole keskinäisesti kirjallisesti sovittu, Asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä tavaroita minkään sellaisen toiminnan yhteydessä, johon liittyy ydinfissiota tai -fuusiota, ydinmateriaalin käyttöä tai käsittelyä tai ydinaseita tai kemiallisia tai biologisia aseita.
 
b) Toimittajan näiden ehtojen mukaisesti toimittamat tavarat ja palvelut tuotetaan ja toimitetaan Asiakkaan lainkäyttöalueen kaikkien sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti.
 
c) Asiakas vahvistaa, että se on koulutettu käyttämään tavaroita sovellettavien määräysten ja alan parhaan käytännön edellyttämässä määrin, ja se varmistaa, että tavarat on asianmukaisesti asennettu ja huollettu ja että niitä on käytetty Tuotteisiin sovellettavien sääntöjen, Toimittajan ohjeiden ja sovellettavien terveys- ja turvallisuussääntöjen ja -määräysten mukaisesti. Asiakas sitoutuu suojaamaan Toimittajaa kaikilta sellaisilta kustannuksilta, vaatimuksilta, kanteilta tai vastuilta, jotka johtuvat siitä, että Asiakas ei noudata edellä esitettyä tai muuten johtuvat sitä, että Asiakas toimittaa tavarat kolmansille osapuolille, tai siitä, että muut käyttävät tavaroita.
 
d) Asiakas ei saa käyttää Toimittajan tai Toimittajan konserniyhtiöiden tavaramerkkejä, kauppanimiä, muita merkkejä ja tuotenimiä ilman Toimittajan nimenomaista kirjallista hyväksyntää, eikä se saa käyttää Toimittajan tai Toimittajan osakkuusyhtiöiden verkkotunnuksia, verkkosivuja tai www-osoitetta (URL) tai luoda niihin linkkiä ilman Toimittajan etukäteen antamaa kirjallista hyväksyntää.
 
e) Asiakkaan on ylläpidettävä asianmukaista, ajan tasalla olevaa ja tarkkaa kirjanpitoa, joka mahdollistaa tavaroiden välittömän pois vetämisen. Tässä kirjanpidossa on oltava merkinnät toimituksista asiakkaille (mukaan lukien eränumerotiedot, toimituspäivämäärä, asiakkaan nimi ja osoite ja, jos se on saatavissa, puhelin- ja faksi- tai telexnumero). Asiakkaan on annettava Toimittajalle Toimittajan edellyttämää apua, jotta se voi kiireellisesti vetää pois markkinoilta mitkä tahansa määrät mitä tahansa tavaroita.
 
13.KUITTAUKSEN POISSULKEMINEN
 
Asiakas ei saa väliaikaisesti keskeyttää minkään Toimittajalle erääntyvän maksun suorittamista tai kuitata sitä mitään määrää vastaan, jonka Toimittaja on Asiakkaalle tai sen konserniyhtiöille velkaa mistä tahansa syystä, mukaan lukien väitetty tavaran virhe ja/tai viivästyneet toimitukset, ilman Toimittajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Toimittajalle erääntyvästä maksusta ei saa tehdä mitään vähennystä. Kuittausta tai vähennystä, joka tapahtuu ilman Toimittajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, pidetään 3 kohdan mukaisena maksun laiminlyöntinä.
 
14.KIERRÄTYS
 
a) Hinnat eivät sisällä eurooppalaisen sähkö- ja elektroniikkaromudirektiivin 2002/96/EY tai muiden sovellettavien kierrätysmääräysten kattamien tavaroiden kierrätyskustannuksia, ja tällaiset kustannukset voidaan lisätä tarjottuihin hintoihin.
 
b) Asiakkaan on noudatettava sähkö- ja elektroniikkaromudirektiivin 2002/96/EY mukaisia velvoitteitaan sellaisena kuin ne on pantu täytäntöön tavaroihin sovellettavassa paikallisen lainkäyttöalueen lainsäädännössä suhteessa sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelyn rahoitukseen ja järjestämiseen. Asiakas hoitaa tavaroiden keräyksen ja niiden kierrätyksen kaikkien maakohtaisten tähän sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti ja varmistaa, että tavaroiden lopullinen käyttäjä noudattaa direktiivin mukaisia velvoitteitaan. Asiakkaan on suojattava ja puolustettava Toimittajaa siltä, että Asiakas laiminlyö tämän 14 kohdan mukaisten velvoitteiden noudattamisen.
 
15.SOVELLETTAVA LAKI
 
Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lakikollisiota koskevia säännöksiä. Näihin ehtoihin ei sovelleta Yhdistyneiden Kansakuntien vuoden 1980 kansainvälistä tavaran kauppaa koskevaa yleissopimusta tai sen mahdollista seuraajaa. Helsingin käräjäoikeudella on yksinomainen tuomiovalta ratkaista näihin ehtoihin liittyvät mahdolliset riitaisuudet.
 
16.SUOJAAMINEN
 
Asiakkaan on suojattava ja puolustettava Toimittajaa kaikkia sellaisilta kustannuksilta ja vahingonkorvauksilta, mukaan lukien asianajopalkkiot, joita Toimittajalle voi aiheutua Asiakkaan näiden ehtojen todellisen tai uhkaavan rikkomisen seurauksena.
 
17.ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
 
Osapuolet voivat vaihtaa luottamuksellisia tietoja ostotilauksen suorittamisen tai täyttämisen aikana. Kaikki luottamukselliset tiedot pysyvät ne luovuttaneen osapuolen omaisuutena, ja vastaanottavan osapuolen on pidettävä ne salassa 10 vuoden ajan luovutuspäivästä lukien. Nämä velvoitteet eivät koske tietoja, joista vastaanottava osapuoli voi osoittaa, että ne (a) ovat julkisesti tunnettuja luovutushetkellä tai tulevat julkisesti tunnetuiksi ilman vastaanottaja syytä; (b) ovat tulleet oikeudellisesti vastaanottajan tietoon ennen luovutushetkeä; (c) ovat vastaanottajan kolmannelta osapuolelta vastaanottamia ilman tämän kohdan kaltaisia rajoituksia tai (d) ovat vastaanottajan itsenäisesti kehittämiä. Kumpikin osapuoli säilyttää omistusoikeuden omiin luottamuksellisiin tietoihinsa, mukaan lukien rajoituksetta kaikki oikeudet patentteihin, tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin ja liikesalaisuuksiin. Luottamuksellisten tietojen vastaanottaja ei saa luovuttaa luottamuksellisia tietoja ilman luovuttavan osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, edellyttäen, että Toimittaja voi luovuttaa luottamukselliset tiedot konserniyhtiöilleen, työntekijöilleen, virkailijoilleen, konsulteilleen, asiamiehilleen ja toimeksisaajilleen.
 
Nämä ehdot muodostavat Toimittajan ja Asiakkaan välisen koko sopimuksen, joka korvaa kaikki aikaisemmat kirjalliset ja suulliset sopimukset ja välipuheet, ja ehtoja voidaan muuttaa ainoastaan sopimalla siitä kirjallisesti.
 
Asiakas ei voi luovuttaa näiden ehtojen mukaisia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan ilman Toimittajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Toimittaja voi antaa näiden ehtojen mukaiset velvoitteensa alihankkijan suoritettavaksi ilman Asiakkaan suostumusta.
 
Mikään vakuutus, toimintatapa tai liiketapa, joka ei sisälly näihin ehtoihin tai jota ei ole nimenomaisesti esitetty näissä ehdoissa, ei ole Toimittajaa sitova.
 
Otsikot ja selosteet ovat vain viittaamisen helpottamiseksi, eivätkä ne muuta näiden ehtojen merkitystä tai tulkintaa.
 
Sitä, että Toimittaja milloin tahansa laiminlyö jonkin näiden ehtojen määräyksen toimeenpanemisen jonkin ajanjakson ajaksi, ei ole pidettävä luopumisena sellaisesta määräyksestä tai Toimittajan oikeudesta panna tämän jälkeen täytäntöön jokaista määräystä. Jos jokin näiden ehtojen määräys katsotaan laittomaksi, pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, se ei vaikuta jäljellä olevien määräysten pätevyyteen ja täytäntöönpanokelpoisuuteen, ja sellaisen määräyksen sijasta näihin määräyksiin on lisättävä määräys, joka on mahdollisimman samankaltainen, mutta laillinen, pätevä ja täytäntöönpanokelpoinen.
 
Näiden ehtojen määräykset, jotka luonteeltaan ovat sellaisia, että niiden on tarkoitus pysyä voimassa Asiakkaan tilauksen irtisanomisen, purkamisen ja Toimittajan hyväksymistä seuraavan Asiakkaan tilauksen täyttämisen jälkeen, pysyvät voimassa Asiakkaan tilauksen irtisanomisen, purkamisen tai täyttämisen jälkeen.
 
Kaikki kirjoitusvirheet ja kirjurin virheet on korjattava. Nämä ehdot eivät anna mitään etua kolmannelle osapuolelle tai oikeutta kolmannelle osapuolelle panna täytäntöön mitään ehtoa.
 
Osa II
 
Vuokraehdot
 
 
Näitä Vuokraehtoja sovelletaan Myynti- ja palveluehtojenlisäksisilloin, kun Asiakas vuokraa laitteita Toimittajalta, ja mahdollisissa ristiriitatilanteissa ne syrjäyttävät edellä mainitut ehdot.
 
1. Näitä Vuokraehtoja sovelletaan koko ajanjakson ajan, jona laitteita (”Vuokralaitteet”) vuokrataan (”Vuokrakausi”), kuten tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa on määritelty. Vähimmäisvuokrakausi on 42 kalenteripäivää ja enimmäisvuokrakausi (ellei Asiakas ole rekisteröity yhtiö) on 84 kalenteripäivää. Vuokrausta ei voi purkaa vähimmäisvuokrakauden aikana, paitsi Toimittajan puolelta, mikäli Asiakas rikkoo näitä ehtoja. Asiakkaan velvollisuus maksaa vuokramaksut ja suorittaa muut velvollisuutensa suhteessa kuhunkin Vuokralaitteeseen on rajoittamaton, itsenäinen, peruuttamaton ja ehdoton, eikä siihen kohdistu minkäänlaista alennusta, kuittausta, vähennystä, korvausvaatimusta, puolustuskeinoa, vastavaatimusta tai muuta mistä tahansa johtuvaa oikeutta, joka Asiakkaalla voi olla Toimittajaa tai jotakin muuta tahoa kohtaan.
 
2. Vuokralaitteen vuokravastikkeena Asiakas maksaa Toimittajalle vuokran (”Vuokrahinta”), joka on esitetty tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa. Kaikki tarjouksessa esitetyt Vuokrahinnat ovat kiinteitä kuuden viikon ajan toimituspäivästä (Toimittajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisia korotuksia kuitenkin soveltaen); tämän jälkeen Toimittaja voi nostaa Vuokrahintaa, vaikka Vuokrakausi olisi pidempi kuin kuusi viikkoa. Vuokrahinta on maksettava kuukausittain etukäteen, ellei muuta ole määritelty tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa. Ensimmäinen Vuokrahinnan maksu on maksettava Vuokralaitteen lähetyspäivästä alkaen, lähetyspäivä mukaan luettuna, ja Vuokrahinta erääntyy tämän jälkeen kuukausittain samana päivänä Vuokrakauden päättymiseen saakka tai siihen saakka, kun Vuokralaite on palautettu näiden Vuokraehtojen 5 kohdan mukaisesti, jos tämä ajankohta on Vuokrakauden päättymisajankohtaa myöhempi.
 
3. Vuokrakauden aikana Asiakkaan on (i) pidettävä Vuokralaite paikassa, johon se on asennettu, ja Toimittajan pyynnöstä ilmoitettava Toimittajalle nämä paikat; Toimittajalla on oikeus tarkastaa Vuokralaite milloin tahansa annettuaan siitä ilmoituksen kohtuullisen ajan etukäteen; (ii) huolehdittava huolellisesti Vuokralaitteen asianmukaisesta käsittelystä, kokoamisesta, purkamisesta, säilytyksestä, huollosta ja puhdistuksesta annettujen ohjeiden ja kaikkien sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti; (iii) varmistettava, että Vuokralaitetta ei milloinkaan Vuokrakauden aikana käytetä mihinkään sellaiseen tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu tai johon se ei kohtuullisesti sovellu; Asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista tällaisista rajoituksista ja vaatimuksista; (iv) suoritettava Vuokralaitteen määräaikaistarkastukset ja annettava laissa kulloinkin vaadittavat raportit.
 
4. Vuokralaitteen omistusoikeus säilyy kaikkina aikoina Toimittajalla, ja Asiakkaalla ei ole oikeutta, omistusoikeutta tai omistusosuutta siihen, ellei näissä ehdoissa on nimenomaisesti niin esitetty. Asiakas ei saa myydä tai yrittää myydä Vuokralaitetta tai hankkiutua siitä eroon tai myöntyä siihen tai sallia sitä, että jokin maksu, pidätysoikeus, panttioikeus tai mikä tahansa muu rasite liitetään Vuokralaitteeseen tai vaikuttaa siihen. Asiakas kantaa riskin Vuokralaitteen menetyksestä tai vahingoittumisesta mistä tahansa syystä, alkaen päivästä, jolloin laite lähetettiin Asiakkaalle, ja päättyen päivään, jolloin Vuokralaite palautetaan Toimittajalle. Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava Toimittajalle Vuokralaitteen vahingoittumisesta tai tuhoutumisesta. Menetyksen tai vahingon tapahtuessa Asiakas vastaa Toimittajan valinnan mukaan ja Asiakkaan omalla kustannuksella vahingoittuneen Vuokralaitteen korjauskustannuksista tai vahingon tai menetetyn Vuokralaitteen arvon korvaamisesta Toimittajalle.
 
5. Kunkin Vuokrakauden (tai sen mahdollisen pidennyksen) lopussa Asiakkaan on, ellei Asiakas osta Vuokralaitetta, omalla kustannuksellaan palautettava Vuokralaite Toimittajalle, Toimittajan osoittamaan paikkaan puhtaana ja hyväkuntoisena, normaalia kulumista lukuun ottamatta, kuormattuna tavalla, joka helpottaa trukin käyttöä. Jos Vuokralaite ei ole puhdas ja hyväkuntoinen, Toimittaja voi puhdistaa, korjata, huoltaa, vaihtaa tai kunnostaa Vuokralaitteen sellaisen kunnon saavuttamiseksi, ja Asiakkaan on Toimittajan vaatimuksesta viipymättä korvattava Toimittajalle kaikki edellä mainittujen yhteydessä kohtuullisesti syntyneet kustannukset.
 
6. Vuokrahinnan lisäksi Asiakkaan on maksettava kaikki muut tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa yksilöidyt kulut, mukaan lukien kuormalavat ja vanteet, jotka laskutetaan myynti tai palautus -periaatteen mukaisesti. 
 
7. Asiakkaan on omalla kustannuksellaan kaikkina aikoina Vuokrakauden aikana ylläpidettävä palo-, varkaus- ja laajennetun vakuutusturvan vakuutusta ja yleistä vastuuvakuutusta Vuokralaitteen osalta ja Vuokralaitteen toimintaan liittyen kyseisen vakuutuksen ja vastuuvakuutuksen tulee olla hankittu vakuutusyhtiöltä, joka Toimittajalle kohtuudella kelpaa ja olla arvoltaan, kattavuudeltaan ja muodoltaan sellaisia, että ne kohtuudella kelpaavat Toimittajalle. Palo-, varkaus- ja laajennetun vakuutusturvan vakuutuksen vakuutussumma ei saa olla pienempi kuin Vuokralaitteen täysi vaihdanta-arvo. Kussakin sellaisessa vakuutuksessa Toimittaja on nimettävä lisävakuutetuksi, ja vakuutusten on sisällettävä lauseke, jossa edellytetään, että vakuutusyhtiö ilmoittaa Toimittajalle kyseisen vakuutuksen ehtojen muutoksesta tai sen peruutuksesta vähintään kolmenkymmentä (30) päivää etukäteen. Asiakkaan on annettava Toimittajalle vakuutustodistukset, joissa esitetään edellä oleva vakuutusturva.
 
8. Myyntiehtojen 7 kohdassa määritetyissä olosuhteissa Toimittaja voi päättää Vuokrakauden ennen sen määritetyn ajanjakson loppua ja ottaa Vuokralaitteen haltuunsa tämän vaikuttamatta sen oikeuteen periä Asiakkaalta kaikki näiden ehtojen mukaan erääntyvät summat tai vahingonkorvausta näiden ehtojen rikkomisesta.
 
Osa III
 
Asennusehdot
 
Näitä Asennusehtoja sovelletaan asennuspalveluihin, joiden osalta Toimittaja ja Asiakas ovat sopineet, että Toimittaja tai Toimittajan alihankkija toimittaa ne Asiakkaalle Toimittajan Asiakkaalle myymien tai vuokraamien laitteiden yhteydessä. Toimitettavat asennuspalvelut määritellään Toimittajan hyväksymässä tarjouksessa tai Asiakkaan tilauslomakkeessa (”Palvelut”). Näitä Asennusehtoja sovelletaan Myyntiehtojen ja/tai Vuokraehtojen lisäksi, ja ristiriitatilanteissa ne syrjäyttävät edellä mainitut ehdot.
 
1. Toimittaja on ryhdyttävä kohtuullisiin ponnistuksiin suorittaakseen Palvelut sellaisena aikana tai sellaisina aikoina, jotka on määritetty tarjouksessa tai Toimittajan hyväksymässä Asiakkaan tilauksessa. On kuitenkin huomioitava, että Palvelujen suorittamiseksi määritetyt ajat ovat vain arvioita. Toimittaja ilmoittaa välittömästi Asiakkaalle, mikäli käy ilmi, ettei se mahdollisesti kykene suorittamaan Palveluja märitettynä aikana. Toimittaja ei tällöin vastaa Asiakkaan mahdollisesti kärsimistä menetyksistä tai vahingosta.
 
2. Toimittaja vahvistaa, että palvelut suoritetaan kohtuullisella huolellisuudella ja ammattitaidolla ja siinä määrin kuin se on kohtuudella mahdollista kyseiseen laitteeseen sovellettavien asennusohjeiden ja Asiakkaan kulloistenkin kohtuullisten ohjeiden mukaisesti.
 
3. Asiakkaan on huolehdittava, että toimitilat ja kaikki Toimittajaa varten tarvittavat järjestelyt ovat valmiina siinä ajassa, joka on osoitettu sitä varten, että Toimittaja, sen valtuutetut asiamiehet ja/tai alihankkijat saapuvat toimitiloihin, ja huolehdittava pääsystä toimitilojen niihin osiin, joihin pääsy voi olla tarpeen Palvelujen suorittamisen aloittamiseksi.
 
4. Toimittajan on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiin ponnistuksiin varmistaakseen, että sen edustajat ja alihankkijat noudattavat kaikkia kohtuullisia turvallisuus- ja turvamääräyksiä, joista on ilmoitettu Toimittajalle ja sen edustajille ja jotka ovat voimassa Asiakkaan toimitiloissa, joissa asennuspalveluja on tarkoitus suorittaa. Asiakkaan on varmistettava Toimittajalle ja sen edustajille turvallinen työskentelypaikka.
 
5. Asiakkaan on hankittava ja säilytettävä kaikki tarvittavat lisenssit, käyttöoikeudet tai luvat ja maksettava kaikki vuokrat ja kulut ja vastattava mahdollisesta esine- ja henkilövahingosta, joka voi syntyä Palveluiden normaalin suorittamisen aikana, kuten kiinnitettäessä tavaroita seinille.
 
6. Jotta Toimittaja voi suorittaa tehtävänsä, Asiakkaan on varmistettava, että Toimittajalla ja sen valtuutetuilla edustajilla on täysi ja vapaa pääsy Palveluiden suorittamiseksi edellytettäviin laitteisiin, mukaan lukien kaikki tarvittavat laitteet tai telineet tai muut pääsyä varten edellytettävät esineet, sekä Asiakkaan niiden käytöstä pitämiin asiakirjoihin.
 
7. Kullekin näiden Asennusehtojen mukaisesti suoritetulle asennukselle annetaan virheellistä työn laatua koskeva takuu samaksi ajanjaksoksi, jota sovelletaan asennettuihin tavaroihin. Tämän samanaikaisesti kuluvan ajanjakson aikana Toimittaja korjaa maksutta kaiken työn, jota se pitää virheellisenä.
 
8. Jos Toimittaja on tarjonnut Palveluja koskevat veloitushintansa Asiakkaan toimitiloja tarkastamatta, Toimittajalla on oikeus korjata veloituksiaan silloisten vakioveloitusohjeidensa mukaisesti Asiakkaan toimitilojen kunto ja sijoittelu huomioon otettuna Toimittajan suorittaman ensimmäisen fyysisen tarkastuksen jälkeen. Toimittaja ilmoittaa Asiakkaalle korjatut veloitukset, jotka laskutetaan asennuspäivänä.
 
9. Jos Toimittaja laiminlyö Palveluiden suorittamisen näiden Asennusehtojen mukaisesti kohtuullista huolellisuutta ja ammattitaitoa käyttäen, Toimittajan tulee yksinomaan (i) suorittaa maksutta kyseiset Palvelut uudelleen Asiakkaalle ja (ii) korjata tai oikaista laitteelle koitunut mahdollinen vahinko, joka suoranaisesti johtuu Toimittajan, sen työntekijöiden tai asiamiesten tuottamuksesta ja jota ei kohtuudella olisi voitu välttää, ilman että tästä aiheutuu kuluja Asiakkaalle; ja (iii) Myyntiehtojen 10 kohdan mukaisesti olla vastuussa Asiakkaan toimitiloille (mukaan luettuna kiinteät kalusteet tai siellä olevat esineet) aiheutuneesta fyysisestä vahingosta siinä määrin kuin se aiheutui suoraan Toimittajan, sen työntekijöiden tai asiamiesten tuottamuksesta, heidän suorittaessaan Palveluja Asiakkaan toimitiloissa ja siinä tapauksessa, että sitä ei kohtuudella olisi voitu välttää. Asiakas myöntää olevansa tietoinen tai että sen tulisi olla tietoinen mahdollisten menetysten tai vahingon määrästä, jonka se voisi kärsiä Toimittajan (tai henkilöiden, joista Toimittaja on vastuussa) sopimusrikkomuksen, laiminlyönnin tai muun velvoitteen rikkomisen seurauksena, ja on siten parhaassa asemassa hankkiakseen vakuutuksen kaikkien riskien osalta suhteessa sellaisiin menetyksiin tai vahinkoihin.
 
10. Asiakas sitoutuu (i) ilmoittamaan Toimittajalle kirjallisesti kohtuullisessa ajassa ja joka tapauksessa 30 päivän kuluessa sellaisesta tapahtumasta, mikä voisi johtaa Asiakkaan vaatimukseen Toimittajaa kohtaan näiden Asennusehtojen 9 kohdan mukaisesti; (ii) antamaan Toimittajalle kirjallisesti kaikki tiedot sellaisesta tapahtumasta heti, kun ne voidaan kohtuudella varmistaa; ja (iii) sallia Toimittajalle ja sen edustajille kaikki mahdollisuudet tutkia sellaista tapahtumaa. Asiakkaan näiden sitoumusten noudattamatta jättäminen vapauttaa Toimittajan kaikesta vastuusta sellaisen laiminlyöntitapahtuman yhteydessä, mutta se ei kuitenkaan rajoita niitä Toimittajan oikeuksia, jotka liittyvät Asiakkaan näiden sitoumusten rikkomiseen.