Privacy Policy.

Zoekresultaten voor

Privacybeleid

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COMBISAFE BV
 
Artikel 1 Toepasselijkheid
 
1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder "Combisafe": Combisafe Nederland BV dan wel een aan haar gelieerde vennootschap. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder "product" of "producten": door Combisafe aangeboden of geleverde valbeveiligingssystemen, hekwerken en andere producten.
 
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Combisafe en op alle met Combisafe gesloten overeenkomsten.
 
1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de (potentiële) afnemer (hierna: "de Opdrachtgever") gehanteerde algemene voorwaarden.
 
Artikel 2 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten
 
2.1 Alle aanbiedingen van Combisafe zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Opdrachtgever zijn onherroepelijk.
 
2.2 Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Combisafe alleen indien zij dit schriftelijk heeft bevestigd.
 
2.3 Eventuele of beweerde onjuistheden in een orderbevestiging dienen binnen 3 werkdagen na de datum van de bevestiging door de Opdrachtgever schriftelijk aan Combisafe te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 
Artikel 3 Conformiteit
 
3.1 Opgaven van Combisafe betreffende afmetingen, eigenschappen e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend.
 
3.2 Afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal en aanbiedingen binden Combisafe niet.
 
3.3 Indien de door de Opdrachtgever bestelde producten bestemd zijn voor gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zich er van te vergewissen dat de producten en de daarbij horende handleidingen e.d. voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan gestelde voorschriften. Het gebruik van de producten en de conformiteit met de bepalingen van overheidswege is voor risico van de Opdrachtgever.
 
3.4 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Combisafe verstrekte gegevens en informatie. Combisafe is pas gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht, indien de Opdrachtgever alle door Combisafe verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt.
 
Artikel 4 Intellectuele eigendom
 
4.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de producten, en met betrekking tot alles wat Combisafe ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen handleidingen, verpakkingen, catalogi en afbeeldingen, komen toe aan Combisafe.
 
4.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding over octrooien, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten te verwijderen of te wijzigen.
 
4.3 Door Combisafe uitgebrachte offertes, door Combisafe vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en ontwerpen, evenals door Combisafe ter beschikking gestelde (proef)producten, blijven de eigendom van Combisafe, ongeacht of daarvoor kosten aan de Opdrachtgever in rekening zijn gebracht.
 
Artikel 5 Prijzen
 
5.1 Door Combisafe opgegeven of met Combisafe overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW en andere belastingen of heffingen en exclusief verpakking.
 
5.2 Door Combisafe opgegeven prijzen zijn berekend voor levering ex works (Incoterms 2000).
 
Artikel 6 Levertijd en aflevering
 
6.1 Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn.
 
6.2 Transport en/of verzending van de producten geschiedt voor risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is verplicht de producten meteen na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen.
 
6.3 Indien de Opdrachtgever de producten niet in ontvangst neemt dan wel deze niet komt/laat afhalen, worden deze zolang Combisafe dat wenselijk acht voor rekening en risico van de Opdrachtgever opgeslagen. Combisafe heeft in dit geval, evenals bij iedere andere (toerekenbare) tekortkoming van de Opdrachtgever, te allen tijde de bevoegdheid om hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, een en ander onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.
 
6.4 Combisafe is niet verplicht om een verzoek van de Opdrachtgever tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat Combisafe daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de Opdrachtgever.
 
6.5 Combisafe is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.
 
Artikel 7 Overmacht
 
7.1 Indien Combisafe door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
 
7.2 Onder overmacht zijn mede te verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, werkstakingen, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, door Combisafe onvoorziene problemen bij productie of transport en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Combisafe afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Combisafe zijn ingeschakeld.
 
7.3 Indien Combisafe bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 
Artikel 8 Garantie en reclame
 
8.1 Combisafe staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten in overeenstemming met wat de Opdrachtgever op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Combisafe geleverde producten als gevolg van fabricage- en/of materiaalfouten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen, de betrokken producten geheel of gedeeltelijk vervangen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Combisafe. De garantie geldt gedurende 6 maanden na de datum van aankoop door de Opdrachtgever en uitsluitend op vertoon van de originele factuur.
 
8.2 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, het niet in acht nemen van de voorschriften uit de handleiding, onoordeelkundig gebruik, achterstallig onderhoud, gebruik in combinatie met materialen van derden, reparatie- of andere werkzaamheden door derden of door de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Combisafe. Voor (schade als gevolg van) dergelijke gebreken is Combisafe niet aansprakelijk.
 
8.3 De Opdrachtgever dient de geleverde producten meteen na ontvangst nauwkeurig te keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de op de vrachtbrief dan wel afleverbon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen de Opdrachtgever opleveren.
 
8.4 Aanspraken uit hoofde van de garantie dienen binnen 5 dagen nadat een gebrek zich voordoet schriftelijk aan Combisafe te worden gemeld. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak op Combisafe.
 
8.5 De Opdrachtgever is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Combisafe te houden om de tekortkoming vast te stellen, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.
 
8.6 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet op.
 
8.7 Na constatering van een tekortkoming in een product is de Opdrachtgever verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.
 
Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
 
9.1 Combisafe behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren producten voor, totdat haar vorderingen ter zake van de geleverde en te leveren producten geheel door de Opdrachtgever zijn voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een of meer overeenkomsten.
 
9.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Combisafe gerechtigd de haar toebehorende producten op kosten van de Opdrachtgever te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.
 
9.3 De Opdrachtgever is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen. De Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Combisafe te bewaren.
 
Artikel 10 Betaling
 
10.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de facturen van Combisafe te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 
10.2 Combisafe heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.
 
10.3 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de Opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.
 
10.4 Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het te innen bedrag met een minimum van EUR 250,-.
 
10.5 De Opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.
 
Artikel 11 Annulering
 
11.1 De Opdrachtgever mag een gegeven order niet annuleren. Indien de Opdrachtgever een gegeven order desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van Combisafe en de winstderving door Combisafe, te vermeerderen met BTW, aan Combisafe te vergoeden.
 
Artikel 12 Advisering
 
12.1 Alle door Combisafe gegeven adviezen en door Combisafe verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Combisafe te leveren producten zijn geheel vrijblijvend en worden door Combisafe verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Combisafe verleent daarbij geen enkele garantie.
 
12.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Combisafe, is Combisafe niet aansprakelijk. De Opdrachtgever vrijwaart Combisafe tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Combisafe.
 
Artikel 13 Aansprakelijkheid
 
13.1 Buiten het bepaalde in artikel 8 heeft de Opdrachtgever geen enkele aanspraak op Combisafe wegens gebreken in of met betrekking tot de door Combisafe geleverde producten.
 
13.2 Combisafe is nooit aansprakelijk voor immateriële schade, bedrijfsschade, stagnatieschade, winstderving en iedere andere gevolgschade of indirecte, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Combisafe.
 
13.3 Schade aan producten veroorzaakt door transport of beschadiging van verpakking is voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 
13.4 In alle gevallen waarin Combisafe gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde producten waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Combisafe, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
 
13.5 Iedere vordering op Combisafe, tenzij deze door Combisafe is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
 
13.6 De Opdrachtgever vrijwaart Combisafe tegen iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst door Combisafe.
 
Artikel 14 Vertegenwoordiging
 
14.1 Indien de Opdrachtgever namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Combisafe aansprakelijk als ware hij zelf Opdrachtgever.
 
Artikel 15 Slotbepalingen
 
15.1 De werking van elk internationaal verdrag over de koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) uitdrukkelijk uitgesloten.
 
15.2 Alle geschillen tussen Combisafe en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Roermond, Nederland. In afwijking hiervan is Combisafe bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de Opdrachtgever te wenden.
 
15.3 Op alle overeenkomsten die door Combisafe worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
Juni 2008