Zoekresultaten voor

Algemene voorwaarden

ALGEMENE
 
VOORWAARDEN
 
Deel I
 
Verkoopvoorwaarden
 
De volgende voorwaarden zijn zonder uitzondering van toepassing op alle verkopen van producten door Combisafe Nederland BV ("Leverancier") aan Afnemer. Afnemer is de vennootschap of een ander rechtspersoon die bij Leverancier de bestelling plaatst voor de aankoop en/of huur van goederen en diensten.
 
1.ENIGE VOORWAARDEN.
 
Verkoop door Leverancier wordt uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden. Eventuele aanvullende of afwijkende voorwaarden op de inkooporder van Afnemer of ieder ander instrument, contract of akkoord worden beschouwd als wezenlijke wijzigingen en worden afgewezen en zijn niet bindend voor Leverancier. Tenzij anders aangegeven door Leverancier is de aanvaarding door Leverancier van de inkooporder van Afnemer uitdrukkelijk afhankelijk van de instemming van Afnemer met de volledige hierin opgenomen voorwaarden. Voorafgaand aan het plaatsen van de eerste order bij Leverancier dient Afnemer een rekening te openen bij Leverancier en zal Leverancier op diens verzoek aan Afnemer de benodigde formulieren voor voltooiing zenden. De aanvaarding door Afnemer van de levering van Leverancier vormt de aanvaarding door Afnemer van deze voorwaarden in hun geheel. Geen order is bindend totdat Leverancier deze schriftelijk heeft aanvaard. 
 
2.PRIJSOPGAVE / PRIJZEN.
 
De prijzen en specificaties van alle goederen en diensten kunnen door Leverancier geheel naar eigen inzicht en zonder enige kennisgeving worden gewijzigd, met als uitzondering dat een prijsopgave van Leverancier alleen bindend is indien Afnemer binnen de op de prijsopgave gestelde termijn, of, indien geen termijn wordt genoemd, binnen 15 dagen, een order plaatst. Afnemer moet binnen 12 maanden vanaf de datum van de order om verzending van de gehele hoeveelheid bestelde goederen verzoeken. Anders kunnen de standaardprijzen van Leverancier op het moment van verzending, naar keuze van Leverancier, van toepassing zijn op de daadwerkelijk geleverde hoeveelheden, zelfs indien deze reeds zijn gefactureerd. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, zijn prijzen exclusief btw, ontwerp, vervoer, installatie, inbedrijfstelling, ingebruikname en onderhoud van alle goederen en exclusief de kosten van verpakking, pallets en stellage die op basis van verkoop of retourzending zullen worden gefactureerd. Alle gereedschappen, ontwerpen, tekeningen en andere ingevolge deze voorwaarden geproduceerde of geleverde intellectuele eigendom zijn eigendom van Leverancier.
 
Leverancier is niet verplicht om reserveonderdelen van goederen die hij niet langer produceert of distribueert in voorraad te hebben, maar indien de goederen worden geproduceerd door Leverancier, zal hij redelijke inspanningen betrachten om ervoor te zorgen dat goederen ter vervanging van de gestaakte goederen hiermee compatibel zijn en Leverancier zal op verzoek van Afnemer voorafgaand aan de datum van de staking van productie Afnemer toestaan zoveel van de gestaakte goederen te kopen als deze redelijkerwijs nodig heeft.
 
3.BETALING.
 
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden alle betalingen in Euro en dienen binnen 30 dagen na factuurdatum op de rekening van Leverancier te zijn overgemaakt. Leverancier behoudt zich te allen tijde het recht voor om de kredietwaardigheid van Afnemer te beoordelen. Indien Afnemer niet in aanmerking komt voor krediet onder de criteria van Leverancier, kan Leverancier kredietvoorwaarden zonder kennisgeving wijzigen of intrekken en garanties, zekerheid of vooruitbetaling verlangen voor verdere leveringen van goederen. Indien 30 dagen na de uiterlijke betaaldatum een factuur onbetaald is, mag Leverancier naar eigen inzicht, tenzij deze uiterlijk 10 dagen vóór de uiterlijke betaaldatum uitdrukkelijk de betaaltermijn heeft verlengd:
 
1)  onmiddellijk alle lopende leveringen opschorten, zonder dat hiervoor voorafgaande schriftelijke kennisgeving noodzakelijk is;
 
2)  onmiddellijke betaling verlangen van alle openstaande bedragen, ongeacht de overeengekomen wijze van betaling;
 
3)  rente in rekening brengen over het onbetaalde bedrag tegen een tarief van 4% boven de basisrentevoet van European Central Bank die van toepassing is op de datum dat de betaling opeisbaar is geworden, berekend op basis van het aantal dagen tussen de uiterlijke betaaldatum en de datum waarop daadwerkelijk is betaald.
 
Daarnaast zal Afnemer alle invorderingskosten van onbetaalde bedragen betalen, inclusief kosten voor rechtsbijstand.
 
4.LEVERING.
 
Alle levertijden zijn schattingen, tenzij anders schriftelijk door Leverancier is overeengekomen. Leveringsvoorwaarden voor goederen zijn Af Fabriek (Ex Works, Incoterms 2010) Leverancier's fabriek, waarbij al het risico van verlies of beschadiging van goederen overgaat op Afnemer bij overdracht aan de vervoerder. Indien Afnemer binnen 7 dagen na levering geen zichtbare gebreken heeft gemeld, worden alle goederen beschouwd als geleverd en aanvaard. Afnemer is aansprakelijk voor eventuele vertragingen of hogere kosten die Leverancier als gevolg van of in verband met handelen of nalaten van Afnemer heeft opgelopen of moeten maken. Leverancier mag elke order in een of meer zendingen leveren. De eigendom van de goederen gaat over op Afnemer wanneer deze het volledige bedrag voor de goederen heeft voldaan. Zolang Leverancier eigenaar is van de goederen, (i) mag Afnemer de goederen niet van de gebruikelijke opslaglocatie verplaatsen of de goederen aanpassen of veranderen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier, (ii) dient Afnemer de goederen ten behoeve van Leverancier volledig te verzekeren, deze vrij te houden van alle lasten en zekerheidsrechten en derden op passende wijze op de hoogte te stellen van het eigendomsvoorbehoud, en (iii) geeft Afnemer Leverancier toestemming te allen tijde het terrein van Afnemer of dat van derden waar de goederen worden opgeslagen, te betreden en de goederen terug te nemen.
 
5.BELASTINGEN.
 
Het bedrag van alle toepasselijke belastingen komt bovenop de prijs en wordt door Afnemer betaald, tenzij Leverancier van Afnemer ontheffingsverklaringen heeft ontvangen die aanvaardbaar zijn voor de belastingdienst.
 
6.OVERMACHT.
 
Leverancier is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de productie of levering van goederen indien dit het gevolg is van een geval van overmacht, waartoe onder meer behoort een tekort aan of het niet kunnen verkrijgen van materialen of onderdelen, obstakels voor productie of vervoer die niet te wijten zijn aan een van beide partijen, een ongeval in productiecapaciteit op het terrein van een van beide partijen, hun leveranciers of onderaannemers, stroomuitval, vertragingen of weigeringen om een uitvoervergunning te verlenen of de schorsing of intrekking daarvan, of enige andere handelingen van een overheid of andere instanties die het vermogen van Leverancier tot uitvoering zouden beperken, brand, aardbevingen, overstromingen, extreme weersomstandigheden, of andere natuurrampen, quarantaine, epidemieën, pandemieën, of andere regionale medische crisis, stakingen of uitsluitingen, oproer, onrust, opstand, burgerlijke ongehoorzaamheid, gewapende conflicten, terrorisme of oorlog (of de onmiddellijke dreiging hiervan), of welke andere oorzaak dan ook die buiten de macht van Leverancier ligt. Indien de overmachtsituatie langer duurt dan 90 dagen, dan kan iedere partij de inkooporder van Afnemer opzeggen. Afnemer vergoedt in dat geval Leverancier voor de verrichte werkzaamheden voorafgaand aan de opzegging en alle door Leverancier gemaakte redelijke kosten als gevolg van een dergelijke opzegging. In geval van vertraging in de levering of uitvoering die door overmacht of Afnemer veroorzaakt is, wordt de datum van levering of uitvoering verlengd met de periode waarmee Leverancier daadwerkelijk is vertraagd of zoals onderling is overeengekomen. Indien om andere redenen dan de voorgaande, die niet als een geval van overmacht zouden worden beschouwd, Leverancier in gebreke blijft of de goederen met vertraging of niet levert, is het enige rechtsmiddel van Afnemer tegen Leverancier de keuze de inkooporder van Afnemer te annuleren door middel van voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan Leverancier.
 
7.OPZEGGING.
 
Een inkooporder van Afnemer kan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier niet geheel of gedeeltelijk worden opgezegd. Indien Afnemer sommige of alle goederen die zijn geleverd op grond van een door de Koper aanvaarde inkooporder niet aanvaardt, dan is Afnemer aansprakelijk voor verliezen van Leverancier, waartoe kunnen behoren: (a) een prijsaanpassing op basis van de hoeveelheid geleverde goederen, (b) alle directe en indirecte kosten die zijn gemaakt en aangegaan voor de opgezegde inkooporder van Afnemer, (c) de volledige kosten van alle unieke materialen of onderdelen die nodig zijn voor op maat gemaakte goederen, en (d) een pro-rata compensatie voor de evenredige kosten en verwachte winst van Leverancier zoals blijkt uit de door Leverancier verstrekte en voor Afnemer bindende specificatie. Leverancier kan de inkooporder van Afnemer geheel of gedeeltelijk opzeggen bij schending van deze voorwaarden door Afnemer, dan wel bij ontbinding, liquidatie, stopzetting van de onderneming of verzoek om uitstel van betaling of schuldsanering, dan wel in het geval van faillissement, schuldsanering of onder curatele of bewindstelling van Afnemer.
 
8.INBREUKVRIJWARING. 
 
Leverancier stemt ermee in (i) zich te verweren tegen of een schikking aan te gaan ten aanzien van iedere vordering, rechtszaak of procedure die tegen Afnemer wordt ingediend of aangespannen en die uitsluitend gebaseerd is op een bewering dat alle uitsluitend door Leverancier ingevolge deze voorwaarden vervaardigde en geleverde goederen direct inbreuk maken op een octrooi, auteursrecht of modelrecht van een derde dat in de Europese Unie is ingediend en (ii) kosten en schadevergoedingen te betalen die uiteindelijk aan de derde worden toegekend, op voorwaarde dat: (A) Leverancier onverwijld schriftelijk van een dergelijke vordering op de hoogte wordt gebracht, (B) Leverancier volledige zeggenschap over dit verweer of deze schikking krijgt, met een raadsman naar eigen keuze, en (C) Afnemer Leverancier voorziet van alle beschikbare informatie en medewerking. Omdat Leverancier volledige zeggenschap heeft over het beslechten van inbreukvorderingen ingevolge deze voorwaarden, is Leverancier in geen geval aansprakelijk voor enige kosten voor rechtsbijstand van Afnemer. Leverancier is niet verantwoordelijk voor een schikking of compromis van een vordering van een derde die zonder zijn voorafgaande schriftelijke toestemming is aangegaan. Leverancier heeft geen verplichtingen en dit artikel 8 is niet van toepassing op een gestelde inbreuk op een intellectuele eigendomsrecht van een derde (i) in verband met goederen buiten de catalogus van Leverancier en vervaardigd door Leverancier of goederen ontwikkeld op grond van de instructies, het ontwerp, het proces, of de specificaties van Afnemer, (ii) in verband met de combinatie van goederen met andere elementen, indien deze inbreuk voorkomen had kunnen worden indien geen sprake was van deze combinatie, (iii) in verband met goederen die zijn gewijzigd, indien deze inbreuk zou zijn voorkomen door de ongewijzigde goederen, (iv) in verband met goederen die niet voor het gebruikelijke doel ervan zijn gebruikt, of (v) in verband met software, indien dergelijke software afwijkt van de laatste versie van de door Leverancier uitgebrachte software. Afnemer gaat ermee akkoord zich te verweren tegen, en Leverancier schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen, alle vorderingen, rechtszaken of procedures die voortvloeien uit een van de bovengenoemde uitsluitingen.
 
Op elk moment nadat een vordering is ingediend of dit naar mening van Leverancier waarschijnlijk zal gebeuren, of wanneer een bevoegde rechter een verbod uitvaardigt waartegen geen beroep mogelijk is, heeft Leverancier de discretionaire bevoegdheid om (i) voor Afnemer het recht te verkrijgen om deze goederen te blijven gebruiken, (ii) deze goederen te vervangen of te wijzigen, of (iii) in te stemmen met retournering van deze goederen en de koopsom terug te betalen minus 20% jaarlijkse afschrijving vanaf de verzenddatum. Het voorgaande omvat de volledige aansprakelijkheid van Leverancier en het enige rechtsmiddel van Afnemer voor iedere feitelijke of vermeende inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten.
 
9.GARANTIE.
 
Leverancier geeft garantie op de door hem vervaardigde goederen in overeenstemming met zijn algemene garantievoorwaarden (document beschikbaar op aanvraag).
 
10.AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING. 
 
(a) In geen geval is Leverancier aansprakelijk voor (i) indirecte schade, incidentele schade, gevolgschade, (ii) schade die voortvloeit uit bedrijfsstagnatie, (iii) winstderving, (iv) inkomstenderving, (v) verlies van het gebruik van bezit of kapitaal, (vi) verlies van verwachte besparingen of (vii) verlies van gegevens. Leverancier is niet aansprakelijk voor verlies of schade wanneer die aansprakelijkheid ontstaat als gevolg van de kennis (daadwerkelijk of anderszins) van de mogelijkheid van dit verlies of deze schade.
 
(b) De aansprakelijkheid van Leverancier met betrekking tot een inkooporder of anderszins ingevolge deze voorwaarden is in geen geval hoger dan de contractprijs van de specifieke goederen of diensten die aanleiding geven tot de vordering.
 
(c) Deze uitsluitingen en beperkingen van schadevergoeding zijn van toepassing ongeacht de oorzaak van het verlies of de schade en bij iedere grond van aansprakelijkheid, hetzij op basis van overeenkomst, onrechtmatige daad, vrijwaring of anderszins. Afnemer doet hierbij afstand, en zal schriftelijk bewijs leveren dat zijn verzekeraars afstand doen, van alle rechten van verhaal en subrogatie tegen Leverancier en zijn verzekeraars met betrekking tot een vordering, kosten, verlies of onkosten waarvoor Leverancier op grond van de beperkingen en uitsluitingen van de aansprakelijkheid in de voorgaande leden van dit artikel 11 niet aansprakelijk zou zijn.
 
(d) Geen van beide partijen sluit aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor: (i) overlijden of letsel als gevolg van nalatigheid, (ii) fraude, (iii) situaties ten aanzien waarvan een beperking van aansprakelijkheid op grond van de wet niet is toegestaan.
 
(e) Afnemer vrijwaart Leverancier tegen alle vorderingen, schade, verliezen en (on)kosten die door Leverancier zijn geleden als gevolg van hetzij vorderingen jegens Leverancier door derden die voortvloeien uit de combinatie of het gebruik van de goederen met daarvoor ongeschikte accessoires die op de goederen kunnen worden aangesloten, hetzij een andere situatie waarvoor Leverancier niet aansprakelijk is jegens Afnemer ingevolge deze voorwaarden.
 
11.AANBEVELINGEN.
 
Eventuele aanbevelingen (behalve de aanbevelingen die zijn opgenomen in de gebruikershandleiding bij het product) of ondersteuning van Leverancier met betrekking tot het gebruik, het ontwerp, de toepassing, of de werking van de goederen mogen/mag niet worden opgevat als expliciete of impliciete verklaringen of garanties van welke aard dan ook, en dergelijke informatie wordt door Afnemer voor eigen risico van Afnemer aanvaard, zonder enige verplichting of aansprakelijkheid van Leverancier. Het is de volledige verantwoordelijkheid van Afnemer om de geschiktheid van de goederen vast te stellen voor het door Afnemer beoogde gebruik. Het verzuim van Leverancier om aanbevelingen te doen of ondersteuning te bieden vormt geen aanleiding tot enige aansprakelijkheid van Leverancier.
 
12.VERPLICHTINGEN AFNEMER.
 
a) Afnemer zal voldoen aan alle toepasselijke wetten, regelgeving en bepalingen van iedere overheidsinstantie in ieder toepasselijk land, waaronder, zonder beperking, die wetten waarin de in- of uitvoer wordt geregeld van de door Leverancier geleverde goederen, en zal alle noodzakelijke import- en exportvergunningen verkrijgen in verband met latere invoer, uitvoer, wederuitvoer, overdracht en gebruik van alle van Leverancier gekochte, in licentie verkregen en ontvangen goederen, technologie en software. Tenzij onderling anders schriftelijk overeen is gekomen, gaat Afnemer ermee akkoord dat hij de goederen niet zal gebruiken in verband met activiteiten op het gebied van atoomsplitsing of kernfusie, het gebruik van of behandeling met nucleair materiaal of nucleaire, chemische of biologische wapens.
 
b) De door Leverancier ingevolge deze voorwaarden geleverde goederen en diensten worden geproduceerd en geleverd in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving in het rechtsgebied van Afnemer.
 
c) Afnemer bevestigt dat, voor zover vereist door de toepasselijke regelgeving en best practice in deze sector, hij is opgeleid in het gebruik van de goederen en ervoor zal zorgen dat alle goederen goed worden geïnstalleerd, onderhouden en gebruikt in overeenstemming met de geldende regels voor de producten, de instructies van Leverancier en geldende regels en voorschriften metbetrekking tot gezondheid en veiligheid. Afnemer zal Leverancier vrijwaren voor alle kosten, vorderingen, rechtszaken of aansprakelijkheid die voortvloeien uit het door niet-nakoming door Afnemer van het bovenstaande, of anderszins voortvloeiend uit de levering van de goederen door Afnemer aan derden of het gebruik daarvan door anderen.
 
d) Afnemer mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Leverancier geen merken, handelsnamen, andere tekens en productnamen van Leverancier of aan Leverancier gelieerde ondernemingen gebruiken, en mag geen domeinnamen, websites of URL's van Leverancier, of die van aan Leverancier gelieerde ondernemingen, gebruiken of een link hiernaartoe plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier.
 
e) Afnemer houdt geschikte, actuele en nauwkeurige administratie bij om de goederen onmiddellijk te kunnen terugroepen. Deze administratie bevat gegevens over leveringen aan Afnemers (waaronder informatie over batchnummers, leveringsdatum, naam en adres van de Afnemer, en telefoonnummer en het fax- of telexnummer indien beschikbaar). Afnemer verleent de medewerking die Leverancier nodig heeft voor het in een noodsituatie terugroepen van alle hoeveelheden goederen.
 
13.UITSLUITING VAN VERREKENING.
 
Het is Afnemer niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier de betaling van een aan Leverancier verschuldigd bedrag op te schorten of dat bedrag te verrekenen met een schuld van Leverancier aan Afnemer of aan Afnemer gelieerde ondernemingen, om welke reden dan ook, met inbegrip van een vermeend defect aan goederen en/of late leveringen. Er mag geen aftrek worden toegepast op de verschuldigde betaling aan Leverancier. Verrekening of aftrek zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier wordt beschouwd als een wanbetaling zoals uiteengezet in artikel 3.
 
14.RECYCLING.
 
a) De prijzen zijn exclusief kosten van het recyclen van goederen die vallen onder de werking van Europese AEEA-richtlijn 2002/96/EG of andere toepasselijke regelgeving inzake recycling. Deze kosten kunnen aan de geoffreerde prijzen worden toegevoegd.
 
b) Afnemer dient te voldoen aan zijn verplichtingen uit hoofde van de AEEA-richtlijn 2002/96/EG, zoals geïmplementeerd in alle rechtsgebieden die van toepassing zijn op de goederen, met betrekking tot de financiering en organisatie van de verwijdering van de afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Afnemer verzorgt het verzamelen en recyclen van de goederen in overeenstemming met alle wet- en regelgeving die in een bepaald land van toepassing is en zorgt ervoor dat de eindgebruiker van de goederen zich houdt aan diens verplichtingen uit hoofde van de richtlijn. Afnemer vrijwaart Leverancier voor iedere tekortkoming door Afnemer om zich aan zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel 15 te houden.
 
15.TOEPASSELIJK RECHT.
 
Nederlands recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van het conflictenrecht. Deze voorwaarden zijn uitgesloten van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 1980 en iedere opvolger hiervan. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over geschillen met betrekking tot deze voorwaarden.
 
16.VRIJWARING.
 
Afnemer vrijwaart Leverancier voor alle door Leverancier geleden kosten en schade, waaronder kosten voor rechtsbijstand, als gevolg van feitelijke of dreigende tekortkoming in de nakoming van deze voorwaarden door Afnemer.
 
17.DIVERSEN.
 
Partijen kunnen tijdens de uitvoering of nakoming van een inkooporder vertrouwelijke informatie uitwisselen. Alle vertrouwelijke informatie blijft eigendom van de verstrekkende partij en wordt door de ontvangende partij voor een periode van 10 jaar na de datum van bekendmaking vertrouwelijk gehouden. Deze verplichtingen zijn niet van toepassing op informatie waarvan de verstrekkende partij kan aantonen dat deze: (a) publiekelijk bekend was op het moment van openbaarmaking of publiekelijk bekend wordt buiten de schuld van de ontvanger, (b) bekend was bij de ontvanger op het moment van openbaarmaking zonder dat dit het gevolg was van een onrechtmatige daad van de ontvanger, (c) ontvangen is door de ontvanger van een derde zonder beperkingen die vergelijkbaar zijn met die in dit artikel, of (d) zelfstandig door de ontvanger ontwikkeld is. Beide partijen behouden de eigendom van de vertrouwelijke informatie, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, alle rechten op octrooien, auteursrechten, merken en bedrijfsgeheimen. Een ontvanger van vertrouwelijke informatie mag deze vertrouwelijke informatie zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verstrekkende partij niet bekendmaken, op voorwaarde dat Leverancier vertrouwelijke informatie aan zijn gelieerde ondernemingen, werknemers, functionarissen, adviseurs, agenten en opdrachtnemers bekend mag maken.
 
Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst van Leverancier en Afnemer, en vervangen alle voorgaande schriftelijke of mondelinge overeenkomsten of afspraken. Zij kunnen alleen door een wederzijds ondertekend schrijven worden gewijzigd.
 
Afnemer kan geen rechten of plichten ingevolge deze voorwaarden cederen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier. Leverancier kan zijn verplichtingen ingevolge deze voorwaarden zonder toestemming van Afnemer uitbesteden.
 
Verklaringen, garanties, transacties of handelsgebruiken die niet in deze voorwaarden zijn vervat of niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden zijn uiteengezet, zijn niet bindend voor Leverancier.
 
Kopjes en bijschriften dienen slechts het leesgemak en zijn niet van invloed op de betekenis of interpretatie van deze voorwaarden.
 
Het niet door Leverancier te allen tijde en voor iedere termijn afdwingen van de bepalingen van deze voorwaarden wordt niet opgevat als een verklaring van afstand van deze bepalingen of van het recht van Leverancier om daarna elke afzonderlijke bepaling af te dwingen. Indien een bepaling in deze voorwaarden onrechtmatig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, dan wordt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet aangetast en wordt in plaats van een dergelijke bepaling een bepaling toegevoegd die vergelijkbaar is wat rechtmatigheid, geldigheid en afdwingbaarheid betreft.
 
Bepalingen in deze voorwaarden die naar de aard ervan bestemd zijn van kracht te blijven na beëindiging, vernietiging of voltooiing van de order van Afnemer na aanvaarding door Leverancier, blijven na deze beëindiging, vernietiging of voltooiing van kracht.
 
Alle stenografische en kennelijke verschrijvingen kunnen worden gecorrigeerd.
 
Deel II
 
Huurvoorwaarden
 
Deze Huurvoorwaarden zijn van toepassing wanneer Afnemer apparatuur huurt van Leverancier,in aanvulling opde Verkoopvoorwaarden, en hebben voorrang op die voorwaarden in het geval van inconsistentie.
 
1. Deze Huurvoorwaarden zijn van toepassing gedurende de periode waarvoor apparatuur (“Verhuurde Apparatuur") wordt gehuurd (de “Huurperiode") zoals gespecificeerd in een offerte of orderbevestiging. De minimale Huurperiode is 42 kalenderdagen en de maximale Huurperiode is 84 kalenderdagen (tenzij Afnemer een vennootschap met rechtspersoonlijkheid is). Huur kan niet worden geannuleerd tijdens de minimale Huurperiode, behoudens door Leverancier wegens schending van de Huurvoorwaarden door Afnemer. De verplichting van Afnemer tot het betalen van huur en het nakomen van zijn andere verplichtingen uit hoofde van of met betrekking tot ieder onderdeel van de Verhuurde Apparatuur is absoluut, onafhankelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk en hierop is geen korting, verrekening, vermindering, verhaalvordering, verweer, tegenvordering of ander recht toepassing die/dat Afnemer om welke reden dan ook jegens Leverancier of een andere partij kan hebben.
 
2. Als huur voor de Verhuurde Apparatuur voldoet Afnemer aan Leverancier de in de offerte of orderbevestiging genoemde huurprijs (“Huurtarief"). Alle in een offerte geoffreerde Huurtarieven staan vast voor zes weken vanaf de dag van levering (onder voorbehoud van vermeerdering overeenkomstig de prijslijst van Leverancier die van tijd tot tijd van kracht is). Daarna kan Leverancier het Huurtarief verhogen, ook als de Huurperiode langer is dan zes weken. Het Huurtarief dient maandelijks vooraf betaald te worden, tenzij anders is vermeld in een offerte of orderbevestiging. De eerste betaling van het Huurtarief wordt voldaan vanaf en inclusief de datum van verzending van de Verhuurde Apparatuur en is verschuldigd op dezelfde dag van elke maand daarna tot het verstrijken van de Huurperiode of, indien dit later is, de datum waarop de Verhuurde Apparatuur in overeenstemming met artikel 5 van deze Huurvoorwaarden wordt geretourneerd.
 
3. Tijdens de Huurperiode dient Afnemer (i) de Verhuurde Apparatuur op de plaats te houden waar deze is geïnstalleerd en op verzoek van Leverancier deze locatie kenbaar maken; Leverancier heeft het recht om de Verhuurde Apparatuur op elk gewenst moment te inspecteren met inachtneming van een redelijke voorafgaande kennisgevingstermijn, (ii) de Verhuurde Apparatuur op de juiste wijze te behandelen, monteren, demonteren, op te slaan, onderhouden en reinigen in overeenstemming met de bijgeleverde instructies en alle toepasselijke wet- en regelgeving, (iii) ervoor te zorgen dat tijdens de Huurperiode de Verhuurde Apparatuur niet op enig moment wordt gebruikt voor een doel waarvoor deze niet bedoeld of redelijkerwijs geschikt is; Afnemer garandeert dat hij zich bewust is van al deze beperkingen en voorschriften; (iv) de Verhuurde Apparatuur regelmatig te inspecteren en zoals vereist door de wet van tijd tot tijd een rapport op te stellen.
 
4. De eigendom van de Verhuurde Apparatuur blijft te allen tijde berusten bij Leverancier en Afnemer heeft geen recht, eigendom of belang daarin, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze voorwaarden. Afnemer mag geen Verhuurde Apparatuur verkopen, proberen te verkopen of vervreemden, of toelaten of toestaan dat lasten, pandrecht, hypotheekstelling of bezwaring van welke aard dan ook worden gevestigd op of invloed hebben op de Verhuurde Apparatuur. Afnemer draagt van de dag van verzending van de Verhuurde Apparatuur aan Afnemer tot de terugkeer hiervan bij Leverancier het volledige risico van verlies of beschadiging van de Verhuurde Apparatuur, ongeacht de oorzaak van eventueel verlies of beschadiging. Afnemer brengt Leverancier onmiddellijk op de hoogte van beschadiging of vernietiging van Verhuurde Apparatuur. In geval van verlies of schade is Afnemer naar keuze van Leverancier geheel voor eigen rekening verantwoordelijk voor de kosten van herstel van de beschadigde Verhuurde Apparatuur of het schadeloosstellen van Leverancier voor de waarde van deze beschadigde of verloren gegane Verhuurde Apparatuur.
 
5. Aan het einde van elke Huurperiode (of verlenging daarvan) retourneert Afnemer, tenzij deze de Verhuurde Apparatuur aanschaft, geheel voor eigen rekening de Verhuurde Apparatuur, schoongemaakt en in goede staat, uitgezonderd normale slijtage, aan Leverancier op een door Leverancier aangewezen locatie op een wijze waarmee deze gemakkelijk met een vorkheftruck kan worden verplaatst. Indien de Verhuurde Apparatuur niet schoon is en in goede staat verkeert, kan Leverancier de Verhuurde Apparatuur reinigen, repareren, een onderhoudsbeurt geven, vervangen of reviseren om die staat te bereiken en zal Afnemer op verzoek onmiddellijk alle bedragen aan Leverancier vergoeden die redelijkerwijs zijn gemaakt in verband met het voorgaande.
 
6. Naast het Huurtarief betaalt Afnemer alle overige kosten die in de offerte of orderbevestiging worden genoemd, waaronder pallets en opzetranden die op basis van verkoop of retourzending zullen worden gefactureerd.
 
7. Afnemer dient te allen tijde tijdens de Huurperiode de Verhuurde Apparatuur te verzekeren met uitgebreide dekking tegen brand, diefstal en algemene wettelijke aansprakelijkheid in verband met het gebruik van de Verhuurde Apparatuur, voor bedragen, tegen risico's, in een vorm en bij verzekeraars naar redelijk genoegen van Leverancier. Het verzekerde bedrag van de verzekering met uitgebreide dekking tegen brand en diefstal mag niet kleiner zijn dan de volledige vervangingswaarde van de Verhuurde Apparatuur. In iedere polis dient Leverancier als een aanvullende verzekerde te worden genoemd en dient een clausule te zijn opgenomen op grond waarvan de verzekeraar Leverancier ten minste dertig (30) dagen vooraf schriftelijk op de hoogte brengt van iedere wijziging in de polisvoorwaarden of de opzegging daarvan. Afnemer verstrekt Leverancier verzekeringsbewijzen waarin de voorgaande dekking wordt vermeld.
 
8. In alle van de in artikel 7 van de Verkoopoorwaarden genoemde omstandigheden kan Leverancier vóór het einde van de genoemde periode de Huurperiode beëindigen en bezit nemen van de Verhuurde Apparatuur, onverminderd zijn recht om alle ingevolge deze voorwaarden verschuldigde bedragen of schadevergoeding wegens schending van deze voorwaarden op Afnemer te verhalen.
 
Deel III
 
Installatievoorwaarden
 
Deze Installatievoorwaarden zijn van toepassing op de installatiediensten waarvoor Leverancier met Afnemer is overeengekomen dat Leverancier of de onderaannemer van Leverancier deze aan Afnemer zal verlenen in verband met apparatuur die Leverancier aan Afnemer heeft verkocht of verhuurd. De te leveren installatiediensten worden vermeld op de offerte van Leverancier of het orderformulier van Afnemer zoals aanvaard door Leverancier (de "Diensten"). Deze Installatievoorwaarden gelden in aanvulling op de Verkoop- en/of Huurvoorwaarden en hebben voorrang op die voorwaarden in het geval van inconsistentie.
 
 
 
1. Leverancier zal zich redelijkerwijs inspannen om de Diensten op een zodanig tijdstip of zodanige tijdstippen uit te voeren zoals gespecificeerd in de offerte of in de order van Afnemer zoals aanvaard door Leverancier, maar de tijdstippen vermeld voor de uitvoering van de Diensten zijn slechts schattingen. Leverancier zal Afnemer onmiddellijk op de hoogte brengen wanneer hij constateert dat hij mogelijk niet in staat is om de Diensten uit te voeren binnen de gestelde termijn. Leverancier is niet aansprakelijk voor door Afnemer geleden verlies of schade.
 
2. Leverancier bevestigt dat de Diensten met redelijke zorg en vakmanschap worden geleverd en, voor zover redelijkerwijs mogelijk, in overeenstemming met de van tijd tot tijd toepasselijke installatie-instructies voor de betreffende apparatuur en de redelijke instructies van Afnemer.
 
3. Afnemer ziet erop toe dat de bedrijfsruimte en alle voorzieningen die nodig zijn voor Leverancier om de Diensten te leveren klaar zijn op de voor Leverancier, zijn bevoegde vertegenwoordigers en/of onderaannemers geplande tijd en dat deze ruimte kan worden betreden en toegang wordt verschaft tot de delen van de ruimten die nodig zijn voor de levering van de Diensten.
 
4. Leverancier zal zich naar redelijkheid inspannen om ervoor te zorgen dat zijn vertegenwoordigers en onderaannemers voldoen aan alle redelijke veiligheids- en beveiligingsvoorschriften die van kracht zijn op het terrein van Afnemer waar de installatiediensten worden geleverd en die onder de aandacht van Leverancier en deze vertegenwoordigers zijn gebracht. Afnemer zorgt voor een veilige werkplek voor Afnemer en zijn vertegenwoordigers.
 
5. Afnemer zal alle nodige vergunningen, rechten van overpad of toestemmingen verkrijgen en behouden, en betaalt alle huur en kosten en is verantwoordelijk voor schade die zou kunnen worden toegebracht aan eigendommen of personen in de reguliere uitvoering van het verlenen van de Diensten, zoals het aanbrengen van goederen aan wanden.
 
6. Afnemer zorgt ervoor dat Leverancier en diens gemachtigden volledige en vrije toegang tot de apparatuur hebben die nodig is om de Diensten te verlenen, inclusief alle vereiste apparatuur, steigers of andere zaken die nodig zijn voor toegang, evenals tot alle door Afnemer gehouden bescheiden in verband met het gebruik daarvan teneinde Leverancier in staat te stellen diens taken uit te voeren.
 
7. Iedere installatie die op grond van deze Installatievoorwaarden is gedaan wordt gegarandeerd tegen fabricagefouten voor dezelfde periode als van toepassing op de geïnstalleerde goederen. Tijdens deze gelijktijdig lopende periode herstelt Leverancier kosteloos alle fabricagefouten die hij als dusdanig beoordeelt.
 
8. Indien Leverancier zijn tarieven voor de Diensten heeft geoffreerd zonder de bedrijfsruimte van Afnemer te hebben geïnspecteerd, is Leverancier gerechtigd zijn tarieven aan te passen overeenkomstig zijn op dat moment geldende standaardtarievenbeleid teneinde rekening te houden met de toestand en inrichting van de ruimte van Afnemer na de eerste fysieke inspectie door Leverancier. Leverancier zal Afnemer van de aangepaste tarieven op de hoogte brengen, die op de datum van installatie worden gefactureerd.
 
9. Indien Leverancier nalaat de Diensten met redelijke zorg en vakmanschap te leveren in overeenstemming met deze Installatievoorwaarden, dan is de enige verantwoordelijkheid van de Leverancier: (i) om de betreffende Diensten opnieuw te leveren zonder kosten voor Afnemer, en (ii) zonder kosten voor Afnemer schade aan de apparatuur te herstellen of te corrigeren die rechtstreeks veroorzaakt is door de nalatigheid van Leverancier of zijn werknemers of vertegenwoordigers die redelijkerwijs niet had kunnen worden voorkomen, en (iii) aansprakelijk te zijn in overeenstemming met artikel 11 van de Verkoopvoorwaarden, voor enige fysieke schade aan de bedrijfsruimte van Afnemer (met inbegrip van de inrichting of zaken daarin) voor zover deze rechtstreeks werd veroorzaakt door de nalatigheid van Leverancier of zijn werknemers en vertegenwoordigers bij het verlenen van de Diensten in de bedrijfsruimte van Afnemer en deze redelijkerwijs niet kon worden voorkomen. Afnemer erkent dat hij op de hoogte is of behoort te zijn van de omvang van de mogelijke (financiële) schade die hij zou kunnen lijden in geval van contractbreuk, nalatigheid of schending van een zorgplicht door Leverancier (of personen voor wie Leverancier verantwoordelijk is) en zich dus in de beste positie bevindt om zich te verzekeren tegen alle risico's met betrekking tot dergelijke schade.
 
10. Afnemer verbindt zich ertoe: (i) binnen een redelijke termijn en in ieder geval binnen 30 dagen na een gebeurtenis die aanleiding zou kunnen geven tot een vordering van Afnemer op grond van artikel 9 van deze Installatievoorwaarden tegen Leverancier dit schriftelijk aan Leverancier te melden; (ii) Leverancier schriftelijk alle bijzonderheden van deze gebeurtenis te geven zodra deze redelijkerwijs kunnen worden vastgesteld; en (iii) Leverancier en zijn vertegenwoordigers iedere mogelijkheid te bieden deze gebeurtenis te onderzoeken. Niet-naleving door Afnemer van deze toezeggingen ontslaat Leverancier van aansprakelijkheid in verband met een dergelijke gebeurtenis, maar doet geen afbreuk aan enig recht van Leverancier met betrekking tot een schending door Afnemer van deze toezeggingen.