Søkeresultater for

Vilkår og betingelser

VILKÅK
 
OG BETINGELSER
 
Del I
 
Salgsvilkår
 
Følgende vilkår og betingelser gjelder uten unntak for alt salg av produkter fra Combisafe Norge AS ("Leverandør") til Kunden. Kunden er selskapet eller annen juridisk person som plasserer en ordre hos Leverandøren for kjøp og/eller leie av varer og tjenester.
 
1. VILKÅR
 
Leverandørens salg er uttrykkelig begrenset til vilkårene i dette dokumentet, og eventuelle ytterligere eller andre vilkår eller betingelser som fremkommer på Kundens kjøpsordre eller annet utstyr, avtale, eller annen forståelse, anses som vesentlige endringer, blir avvist og er ikke bindende for Leverandøren. Med mindre annet er angitt av Leverandøren, er Leverandørens aksept av Kundens kjøpsordre uttrykkelig betinget av Kundens samtykke til betingelsene og vilkårene i dette dokumentet i sin helhet. Før Kunden foretar sin første ordre hos Leverandøren, må Kunden åpne en konto hos Leverandøren, og på forespørsel fra Kunden, vil Leverandør sende til Kunden de nødvendige skjemaer for ferdigstillelse. Kundens aksept av levering fra Leverandør utgjør Kundens aksept av disse vilkår og betingelser i sin helhet. Ingen bestilling er bindende før skriftlig aksept er gitt av Leverandøren.
 
2. PRISTILBUD/PRISER
 
Leverandøren kan endre priser og spesifikasjoner for alle varer og tjenester etter eget skjønn og uten varsel, med det unntak at et gitt pristilbud fra Leverandøren er bindende såfremt Kunden foretar en ordre innen den tid som er angitt på pristilbud eller, hvis intet fremgår, innen 15 dager. Kunden må be om forsendelse av hele varebestillingen innen 12 måneder fra bestillingsdato. Ellers vil Leverandøren kunne anvende sine standard priser på tidspunktet for forsendelse, for det kvantum faktisk levert, selv om disse allerede er fakturert. Hvis ikke uttrykkelig spesifisert, inkluderer ikke prisene mva, design, transport, installasjon, oppstart, igangsettelse eller vedlikehold av enhver vare og unntar kostnadene for emballasje, paller og stativ, som vil bli fakturert på salg- eller returbasis. Alt verktøy, modeller, tegninger og andre immaterielle eiendeler som er produsert eller levert, eies av Leverandør.
Leverandør har ingen forpliktelse til å ha reserve varer som Leverandøren har sluttet å produsere eller distribuere, men hvis varene er produsert av Leverandøren, vil Leverandøren forsøke så langt det rimeligvis lar seg gjøre å sørge for at alle varer som erstatter utgåtte varer er kompatible med dem og, hvis forespurt av Kunden før datoen for produktets opphør, vil Leverandør tillate Kunden å kjøpe slike mengder av de utgåtte varene som Kunden rimeligvis kan kreve.
 
3. BETALING
 
Med mindre annet er uttrykkelig skriftlig avtalt, skal alle betalinger være i NOK og skal være innbetalt på Leverandørens konto innen 30 dager fra fakturadato. Leverandøren forbeholder seg til enhver tid retten til å vurdere Kundenns kredittverdighet og hvis Kunden ikke kvalifiserer for kreditt etter Leverandørens kriterier, kan Leverandøren endre eller trekke tilbake kredittbetingelser uten varsel og kreve garantier, sikkerhet eller forhåndsbetaling for ytterligere leveranse av varer. Dersom det står ubetalte faktura 30 dager etter forfallsdato, med mindre Leverandøren uttrykkelig har innvilget en forlengelse av betalingstidspunktet ikke mindre enn 10 dager før forfallsdato, kan Leverandør, etter eget skjønn:
 
1) umiddelbart suspendere alle pågående leveranser, uten at forutgående skriftlig varsel er nødvendig.
2) kreve umiddelbar betaling av alle beløp som er utestående, uavhengig av avtalt betalingsmåte.
3) kreve renter på ubetalte beløpet til en sats på 4 % over basis utlånsrente hos European Central bank, gjeldende på datoen da betalingen forfalt, beregnet på antall dager mellom forfallsdato og dato betalingen faktisk er gjort.
I tillegg må Kunden betale alle kostnadene ved innkreving av ubetalte beløp, inkludert advokatutgifter.
 
4. LEVERING
 
Alle leveringsdatoer er estimater med mindre annet er skriftlig avtalt med Leverandør. Leveringsbetingelser for varer er EXWORKS (Incoterms 2010), all risiko for tap eller skade på varer går over på Kunden ved levering til transportør. Dersom Kunden ikke har gjort gjeldende synlige mangler ved undersøkelse innen 7 dager etter levering, vil alle varer anses å være levert og godkjent. Kunden skal være ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller økte kostnader som påføres Leverandør som følge av eller relatert til Kundenns handlinger eller unnlatelser. Leverandøren kan levere enhver orde i én eller flere forsendelser. Eiendomsretten til varene går over til Kunden når han har betalt full pris for varene. Mens Leverandør beholder eiendomsretten til varene, skal Kunden (i) ikke overføre varene fra sitt vanlige forretnings-/lagringssted, eller endre eller omforme dem uten Leverandørens skriftlige samtykke, (ii) sørge for forsikre varene til fordel for Leverandøren, holde dem fri for alle omkostninger og sikkerhetsrenter samt gi nødvendig varsel om begrensninger i eierskap til tredjepart, og (iii) til enhver tid tillate Leverandør å tre inn på Kundenns eiendom, eller eiendom tilhørende tredjepart, hvor varene er lagret og ta tilbake varene.
 
5. AVGIFTER
 
De til enhver tid gjeldende skatter og avgifter vil bli lagt til prisen og betalt av Kunden, med mindre Kunden har gitt Leverandøren dokumentasjon som viser at man er unntatt slike avgifter og som er akseptert av skattemyndighetene.
 
6. FORCE MAJEURE
 
Leverandøren er ikke ansvarlig for forsinkelser i produksjon eller levering av varer som følger av en force majeure hendelse, som blant annet inkluderer, men er ikke begrenset til; vareknapphet eller manglende evne til å erverve materialer eller komponenter, produksjons- eller transporthindringer som ikke skyldes noen av partene, ulykker under produksjon på eiendom til en av partene, deres leverandører eller underleverandører, strømbrudd, forsinkelser eller avslag på innvilgelse av en eksportlisens eller suspensjon eller tilbakekalling av disse, eller andre handlinger fra enhver stat eller myndighet som begrenser Leverandørens mulig til å gjennomføre, brann, jordskjelv, flom, ekstreme værforhold, eller andre naturkatastrofer, karantener, epidemier, pandemier, eller andre regionale medisinske kriser, streik eller lockout, opptøyer, strid, opprør, sivil ulydighet, væpnet konflikt, terrorisme eller krig (eller overhengende fare for samme), eller andre årsaker overhodet utenfor Leverandørens kontroll. Dersom force majeure hendelsen fortsetter i mer enn 90 dager, kan hver av partene si opp Kundenns ordre, og Kunden må betale Leverandøren for arbeid utført før oppsigelsen og alle rimelige utgifter Leverandøren er blitt pådratt som følge av oppsigelsen. I tilfelle av forsinkelser i levering eller utførelse som skyldes force majeure eller Kunden, skal dato for levering eller utførelse forlenges med den tid Leverandøren faktisk er forsinket eller etter gjensidig enighet.
 
7. KUNDENS MISLIGHOLDSBEFØYELSE 
 
Dersom Leverandøren, av andre grunner enn det foregående, som ikke vil anses som en force majeure hendelse, skulle misligholde avtalen, være forsinket eller ikke leverer varene, er Kundens eneste misligholdsbeføyelse å avbestille Kundens kjøpsordre, gjennom er skriftlig forhåndsvarsel til Leverandøren.
 
8. OPPSIGELSE 
 
Kunden kan ikke si opp en kjøpsordre helt eller delvis uten Leverandørens skriftlige samtykke. Hvis Kunden ikke aksepterer enkelte eller alle varene som er levert i henhold til en kjøpsordre akseptert av Leverandøren, vil Kunden være ansvarlig for Leverandørens tap , som kan omfatte (a) en prisjustering basert på antallet varer levert, (b) alle kostnader, direkte og indirekte, påløpt og forpliktet på grunnlag av Kundens avsluttende kjøpsordre, (c) den fulle kostnaden for alle unike materialer eller komponenter som kreves for tilpassede varer, og (d) en pro - rata kompensasjon som dekker Leverandørens forholdsmessige utgifter og forventede fortjeneste som bekreftet i den økonomiske sammenstillingen som vil bli gitt av Leverandøren og som vil være bindende for Kunden. Leverandøren kan si opp Kundens kjøpsordre helt eller delvis ved Kundens brudd på disse vilkårene og betingelsene eller ved Kundens opphør, avvikling, virksomhetsopphør eller anmodning om utsettelse eller restrukturering av gjeld, samt ved Kundens konkurs, insolvens, eller bobestyrers juridiske inntreden.
9. PROSEDYRE VEDRØRENDE OVERTREDELSE
Leverandør forplikter seg til å (i) forsvare eller avgjøre ethvert krav, søksmål, eller sak anlagt mot Kunden basert utelukkende på en påstand om at varer produsert og levert utelukkende av Leverandør under denne avtale, direkte krenker tredjemanns patent, opphavsrett eller design eller varemerke inngitt i EU og (ii) til å betale kostnader og skader som endelig er tilkjent tredjepart, forutsatt at: (A) Leverandøren omgående er varslet skriftlig om kravet, (B) Leverandøren er gitt den fulle kontroll over saken eller forliket gjennom bruk av juridisk rådgiver etter Leverandørens ønske, og (C) Kunden gjør tilgjengelig for Leverandøren all informasjon og bistand. Ettersom Leverandøren har eksklusiv råderett over saker som omfattes av dette punkt, vil ikke i noe tilfelle Leverandøren være ansvarlig overfor Kundens advokathonorar, hvis noen. Leverandøren skal ikke holdes ansvarlig for forlik eller meklingsforslag som er gitt i forbindelse med et slikt krav fra tredjepart uten at Leverandøren skriftlig har samtykke. 
Leverandøren bærer intet ansvar, og dette punkt 8 vil ikke gjelde, for ethvert krav fra en tredjepart om brudd på immaterielle rettigheter (i) av varer som ikke er i Leverandørens katalog eller produsert av Leverandøren, eller varer utviklet i henhold til Kundens retningslinjer, design, prosess, eller spesifikasjon, (ii) ved en sammensetning av varer med andre deler hvis slik overtredelse kunne vært unngått uten slik sammensetning, (iii) for varer som er omdannet hvis overtredelsen ville ha vært unngått dersom varene ikke var blitt omdannet, (iv) for varer som ikke brukes til ordinær formål, eller (v) av programvare hvis slik programvare er en annen enn den nyeste versjonen av programvaren utgitt av Leverandør. Kunden samtykker i å forsvare, sikre og holde Leverandøren skadesløs fra ethvert krav, søksmål, eller annen rettergang som måtte oppstå som følge noen av de ovennevnte forhold. 
På ethvert tidspunkt etter at er krav har blitt påberopt, eller Leverandøren mener det er sannsynlig at det vil bli påberopt, eller en kompetent domstol avsier en kjennelse som ikke kan ankes, vil Leverandøren ha mulighet til å (i) tilveiebringe Kunden rett til å fortsette å bruke slike varer, (ii) erstatte eller modifisere slike varer, eller (iii) godta retur av slike varer og refundere kjøpesummen minus 20 % årlige avskrivninger fra forsendelsesdato. 
Det foregående fastsetter Leverandørens fulle ansvar og Kundens eneste rettsmiddel for eventuelle faktiske eller påståtte krenkelse av immaterielle rettigheter.
 
10. GARANTI
 
Leverandøren garanterer varens produksjon i samsvar med sin Generell erklæring om begrenset garanti (dokument tilgjengelig på forespørsel).
 
11. BEGRENSNING AV ANSVAR 
 
(a) Under ingen omstendigheter skal Leverandøren være ansvarlig for (i) indirekte, tilfeldige, konsekvens tap, (ii) ethvert tap som følge av driftsavbrudd, (iii) tap av fortjeneste, (iv) tap av inntekter, (v) tap av bruk av eiendom eller kapital, (vi) tap av forventede besparelser, (vii) tap av produksjon overhodet, (viii) tap av data, eller (ix) tap av kontrakter og unødvendige påførte utgifter. (b) Leverandøren skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skade der ansvaret oppstår som et resultat av Leverandørens kunnskap (faktiske eller på annen måte) om muligheten for slike tap eller skade.
(c) Leverandørens ansvar for en kjøpsordre eller på annen måte under disse vilkårene og betingelsene skal ikke i noe tilfelle overstige kontraktsprisen for de varer eller tjenester som gir grunnlag for kravet.
(d) Disse unntakene og begrensningene på skader skal gjelde uavhengig av hvordan skaden eller tapet kan være forårsaket og mot enhver teori om erstatningsansvar, enten det er basert på kontrakt, skadeserstatning eller på annen måte. Kunden fraskriver seg herved, og vil gi skriftlig bevis for at hans forsikringsselskap og assurandører fraskriver seg, alle rettigheter til regresskrav og regress mot Leverandør og hans forsikringsselskap i forbindelse med eventuelle krav, kostnader, tap eller utgifter, som Leverandøren ikke ville være ansvarlig for etter de begrensninger og utelukkelser som følger av de foregående avsnittene i dette punkt 11.
(e) Ingen av partene søker å ekskludere eller begrense sitt ansvar for: (i) dødsfall eller personskade som følge av uaktsomhet, (ii) bedrageri, (iii) ethvert ansvarsforhold som etter lov ikke kan begrenses.
(e) Kunden skal holde Leverandøren skadesløs for alle krav, skader, tap, kostnader og utgifter som Leverandøren er blitt påført som følge av ethvert krav fremsatt mot Leverandøren av tredjeparter, på grunnlag av kombinasjonen eller bruken av varene med inkompatible hjelpeprodukter som kan kobles til varer eller andre produkter som Leverandøren ikke vil være ansvarlig overfor Kunden, i henhold til disse vilkårene og betingelsene.
 
12. ANBEFALINGER
 
Enhver anbefaling (unntatt de som finnes i produktets brukermanual) eller bistand ytet av Leverandøren om bruk, design, program eller operasjon av varene skal ikke tolkes som garantier av noe slag, uttrykt eller underforstått, og slik informasjon er akseptert av Kunden på Kundens egen risiko og uten noen forpliktelse eller ansvar for Leverandøren. Det er Kundens ansvar å fastslå om varene egner seg for den bruk de er påtenkt av Kunden. Svikt hos Leverandør i å gi anbefalinger eller bistand medfører ikke noe ansvar for Leverandøren.
13. KUNDENNS FORPLIKTELSER
 
a) Kunden skal overholde alle gjeldende lover, regler og lovbestemmelser fra enhver myndighet i ethvert land som har relevant jurisdiksjon, inkludert, uten begrensninger til, lovene i United States of America eller andre land som regulerer import eller eksport av varer levert av Leverandøren og skal skaffe alle nødvendige import- /eksportlisenser i forbindelse med eventuell senere import, eksport, re-eksport, overføring og bruk av enhver vare, teknologi og programvare kjøpt, lisensiert og mottatt fra Leverandøren. Med mindre annet er gjensidig skriftlig avtalt, aksepterer Kunden at han ikke vil bruke varene i forbindelse med aktivitet som involverer kjernefysisk fisjon eller fusjon, bruk eller håndtering av kjernefysisk materiale eller kjernefysiske, kjemiske eller biologiske våpen.
 
b) Varer og tjenester som leveres av Leverandøren under denne avtale vil bli produsert og levert i samsvar med alle gjeldende lover og regler i jurisdiksjonen til Kunden.
 
c) Kunden bekrefter at, i den grad det følger av gjeldende regelverk og beste praksis i industrien, gis det opplæring i bruk av varene, og Kunden vil sikre at alle varer er riktig installert, vedlikeholdt og brukt i samsvar med regler som gjelder for produktet, Leverandørens instruksjoner, gjeldende helse- og sikkerhetsregler og forskrifter, og Kunden vil frita Leverandøren i forhold til eventuelle kostnader, krav, handlinger eller ansvar som følge av at Kunden ikke overholder det ovennevnte, eller som på annen måte oppstår som følge av levering fra Kunden til tredjeparter eller andres bruk av varene.
 
d) Kunden kan ikke bruke noen av Leverandørens, eller Leverandørens tilknyttede selskapers, varemerker, firmanavn, andre merker og produktnavn, uten uttrykkelig skriftlig godkjenning fra Leverandøren, og kan ikke bruke eller koble til noen av Leverandørens domenenavn, nettsteder eller nettadresser, eller de av Leverandørens filialer, uten Leverandørens skriftlige forhåndssamtykke.
 
e) Kunden skal opprettholde passende ajourført og nøyaktig protokoll/register for å muliggjøre umiddelbar tilbakekalling av enhver vare. Registrene skal inneholde oversikt over leveranse til kjøpere (inkludert detaljer om varenummer, leveringstidspunkt, navn og adresse på kjøper, og telefonnummer og faks eller teleksnummer hvis tilgjengelig). Kunden skal gi slik bistand som Leverandøren vil måtte kreve for å raskt tilbakekalle ethvert kvantum varer.
 
14. BEGRENSNING MOT MOTREGNING
 
Kunden kan ikke utsette utbetaling av noe beløp skyldig til Leverandøren, eller motregne slikt beløp mot gjeld skyldig av Leverandør til Kunden eller hans tilknyttede selskaper, uansett årsak, inkludert påstått skade på varer og/eller forsinkede leveranser, uten skriftlig forhåndssamtykke fra Leverandøren. Ingen fradrag kan gjøres på betaling skyldig til Leverandør. Motregning eller fradrag uten skriftlig forhåndssamtykke fra Leverandøren skal betraktes som et betalingsmislighold som fastsatt i punkt 3.
 
15. GJENVINNING
 
a) Prisene inkluderer ikke kostnadene ved gjenvinning av varer som omfattes av det europeiske WEEE direktivet 2002/96/EC eller andre gjeldende forskrifter om gjenvinning og slike kostnader kan bli lagt til de oppgitte priser.
b) Kunden skal overholde sine forpliktelser i henhold til WEEE-direktivet 2002/96/EC slik det er implementert i den jurisdiksjon som gjelder for varene, i forhold til finansiering og organisering av disponering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr. Kunden vil håndtere innsamlingen av varer og deres resirkulering, i samsvar med alle landsspesifikke gjeldende lover og forskrifter, og skal sørge for at sluttbrukeren av varene føyer seg etter sine forpliktelser i henhold til Direktivet. Kunden skal holde Leverandøren skadesløs for eventuelle feil fra Kundens side i forbindelse med overholdelsen av forpliktelsene etter dette punkt15.
 
16. TVISTELØSNING
 
Disse vilkårene og betingelsene, og kontrakten som sådan, skal tolkes og håndheves i samsvar med norsk lovgivning. FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer, 1980, og enhver etterfølgende konvensjon, er uttrykkelig unntatt. Hvis det oppstår uenighet relatert til disse vilkårene og betingelsene, og partene har forsøkt å avgjøre tvisten ved minnelighet, skal Drammen tingrett ha eksklusiv jurisdiksjon til å avgjøre tvisten.
 
17. ERSTATNING
 
Kunden skal erstatte Leverandør for alle kostnader og skader, inklusive advokathonorarer, påført Leverandør som følge av Kundens brudd på disse vilkårene og betngelsene.
 
18. DIVERSE 
 
Partene kan utveksle konfidensiell informasjon under utførelsen eller oppfyllelse av en kjøpsordre. All konfidensiell informasjon skal fortsette å tilhøre den fremleggende part og skal behandles konfidensielt av den mottakende part i en periode på 10 år etter datoen for avgivelse. Disse kravene skal ikke gjelde for informasjon som den mottakende part kan vise at er: (a) offentlig kjent på tidspunktet for avgivelse eller blir offentlig kjent gjennom forhold mottaker ikke kan bebreides, (b) kjent for mottaker på tidspunktet for avgivelse uten at mottaker kan bebreides for dette, (c) mottatt av mottaker fra en tredjepart uten restriksjoner lik det som følger her, eller (d) uavhengig utviklet av mottakeren. Hver av partene skal beholde eierskap til sin konfidensielle informasjon, inkludert, men uten begrensning til, alle rettigheter i patenter, copyright, varemerker og forretningshemmeligheter. En mottaker av konfidensiell informasjon kan ikke avsløre slik konfidensiell informasjon uten skriftlig forhåndssamtykke fra den andre parten, forutsatt at Leverandøren kan fremlegge konfidensiell informasjon til sine tilknyttede selskaper, ansatte, ledere, konsulenter, agenter og entreprenører.Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom Leverandøren og Kunden, og erstatter alle tidligere avtaler eller forståelser, skriftlige eller muntlige, og kan ikke endres uten ved en gjensidig skriftlig avtale.Kunden kan ikke overdra noen rettigheter eller plikter herunder uten Leverandørens skriftlige forhåndssamtykke.
 
Leverandøren kan overdra sine forpliktelser herunder uten Kundens samtykke.
 
Ingen representasjon, garanti, kutyme eller handelsbruk som ikke medtatt eller uttrykkelig angitt i denne avtale, vil være bindende for Leverandøren.
 
Overskrifter og bildetekster er kun av hensyn til referanse, og endrer ikke betydningen eller tolkningen av disse vilkårene og betingelsene.
 
Ingen unnlatelse fra Leverandøren til å håndheve bestemmelsene i denne avtalen, uten hensyn til tid eller tidsrom, skal tolkes eller oppfattes slik at det innebære en fraskrivelse av rettigheten til å påberope seg bestemmelsene eller at Leverandøren ikke senere kan håndheve enhver bestemmelse. Dersom noen av bestemmelse i denne avtale er opphevet på grunn av ulovlighet, ugyldighet eller de ikke er rettskraftig, skal gyldigheten og rettskraften til de gjenværende bestemmelsene ikke bli påvirket. I stedet for en slik bestemmelse, skal da en bestemmelse som ligner i innhold, og som er lovlig, gyldig og rettskraftig, legges til.
 
Bestemmelsene i disse vilkårene og betingelsene som i sin natur er ment å bestå oppsigelse, avbestilling eller ferdigstillelse av Kundens bestilling etter aksept fra Leverandøren, skal fortsette å gjelde etter en slik oppsigelse, avbestilling eller ferdigstillelse.
 
Alle stenografi- og skrivefeil er underlagt korreksjon. Disse vilkårene og betingelsene skal ikke gi noen fordel for en tredjepart.
 
Del II
Leievilkår
 
Disse vilkårene gjelder der Kunden leier utstyr fra Leverandøren, i tillegg til Vilkår og Betingelser for Salg og Tjenester, og går foran disse vilkårene i tilfelle motstrid.
 
1. Disse leievilkårene gjelder for hele perioden som ethvert utstyr ("Leieutstyr") er leid ("Leietiden") som spesifisert i et tilbud eller ordreaksept. Minste Leietid er 42 kalenderdager og maksimal Leietid (med mindre Kunden er et inkorporert selskap) er 84 kalenderdager. Leie kan ikke kanselleres i løpet av minimum Leietid, annet enn av Leverandøren på grunn av Kundens brudd på disse Vilkår og Betingelser. Kundens plikt til å betale leie og til å utføre sine øvrige forpliktelser etter eller med hensyn til hvert eksemplar av Leieutstyr skal være absolutt, uavhengig, ugjenkallelig og ubetinget og er ikke underlagt noen rabatt, motregning, reduksjon, erstatningskrav, forsvar, motkrav eller andre rettigheter, uansett grunn, som Kunden måtte ha mot Leverandøren, eller noen annen part.
 
2. Som leie for Leieutstyr, skal Kunden betale til Leverandør leien ("Leieprisen") angitt i tilbudet eller ordreaksepten. Alle Leiepriser oppgitt i ethvert pristilbud er faste i seks uker fra datoen for levering (med forbehold om eventuell økning i tråd med Leverandørens gjeldende prisliste fra tid til annen), deretter kan Leverandøren øke Leieprisen selv om Leietiden er lengre enn seks uker. Leieprisen skal betales på forhånd på månedlig basis, med mindre annet er spesifisert i et tilbud eller en ordreaksept. Den første Leiepris skal betales fra og med dagen Leieutstyret utsendes og skal forfalle på den samme dagen i hver måned deretter frem til den siste dagen for utløpet av Leietiden og på dagen da Leieutstyret returneres i samsvar med punkt 5 i disse Leievilkårene.
 
3. Under Leietiden, skal Kunden (i) oppbevare Leieutstyret på stedet der de er installert og på forespørsel fra Leverandøren skal Kunde varsle Leverandør om disse stedene; Leverandøren skal ha rett til å inspisere Leieutstyret til enhver tid etter rimelig forvarsel, (ii) sørge for aktsom og forsvarlig håndtering, montering, demontering, oppbevaring, vedlikehold og rengjøring av Leieutstyret i henhold til instruksjonene som er gitt og alle gjeldende lover og forskrifter, (iii) sikre at Leieutstyret ikke skal brukes til noe formål den ikke laget for eller rimelig egnet til når som helst i løpet av Leietiden; Kunden garanterer at han er klar over alle slike begrensninger og krav, (iv) gjennomføre regelmessige inspeksjoner av Leieutstyr og utarbeide rapporter som til enhver tid er påkrevd etter lov. 
 
4. Eiendomsretten til Leieutstyret skal til enhver tid forbli hos Leverandøren og Kunden skal ikke ha noen rettigheter, eiendomsrett eller annen interesse deri, bortsett fra det som er uttrykkelig er angitt i disse Vilkårene og Betingelsene. Kunden skal ikke selge, forsøke å selge, avhende Leieutstyret, eller utsette eller tillate at noen fordring, panterett, tilbakeholdsrett, underpantsetting eller heftelse av noen art knyttes til eller påvirker Leieutstyret. Kunden bærer all risiko for tap eller skade på Leieutstyret uansett årsak fra datoen for forsendelse til Kunden og til Leieutstyret er returnerr til Leverandør. Kunden skal umiddelbart varsle Leverandøren om skade på eller ødeleggelse av ethvert Leieutstyr. I tilfelle av tap eller skade, skal Kunden på Leverandørens beslutning og for Kundens egen regning, være ansvarlig for kostnadene ved å reparere det ødelagte Leieutstyret eller kompensere Leverandøren for verdien av slike skader eller tapt Leieutstyr.
 
5. Ved avslutningen av hver Leietid (eller eventuell forlengelsen av denne), med mindre Kunden kjøper Leieutstyret, skal Kunden, for egen regning, returnere Leieutstyret til Leverandør på et sted utpekt av Leverandøren rene og i god stand, normal slitasje ekskludert, lastet på en måte som muliggjør bruk av gaffeltruck. Hvis noe Leieutstyr ikke er rent og i god stand, kan Leverandør rense, reparere, yte service, erstatte eller overhale Leieutstyret for å oppnå en slik tilstand, og ved forespørsel skal Kunden umiddelbart refundere Leverandøren for alle utgiftene som rimeligvis er gått med til det foregående.
 
6. I tillegg til Leiepris, skal Kunden betale alle andre kostnader som er identifisert i tilbudet eller ordreaksepten inkludert paller og pallerammer som vil bli fakturert ved salg eller returbasis.
 
7. Kunden skal til enhver tid i løpet av Leietiden, for egen regning opprettholde forsikring for brann, tyveri og utvidet dekning samt allmenn ansvarsforsikring på Leieutstyret, og i forbindelse med bruken av Leieutstyret, av en slik størrelse, mot slik risiko, i en slik form og med slike forsikringsselskaper som rimeligvis kan aksepteres av Leverandøren. Forskringssummen for brann, tyveri og utvidet dekningsforsikring skal ikke være lavere enn full erstatningsverdi for Leieutstyret. Hver slik forsikringspolise skal navngi Leverandør som en ekstra forsikret og skal inneholde en klausul til assurandøren om å gi Leverandøren minst tretti (30) dagers skriftlig forhåndsvarsel om eventuelle endringer i vilkårene for forsikringsavtalen/-polisen eller av avbestillingen av disse. Kunden skal sørge for å gi Leverandør forsikringsbevis som beskriver foregående dekning.
 
8. Ved tilfelle av slik omstendighet som er beskrevet i punkt 7 i Salgsvilkårene, kan Leverandør avslutte Leietid før denne er utløpt og overta Leieutstyret, uten at det har betydning for Leverandørens rett til å innhente fra Kunden ethvert tilgodehavende under disse Vilkårene og Betingelser eller skadeserstatning for brudd på denne avtale.
 
DEL III
 
INSTALLASJONSVILKÅR
 
Disse Installasjonsvilkårene gjelder for installasjonstjenester som Leverandør har avtalt med Kunden at Leverandøren eller Leverandørens underleverandør vil gi til Kunden i forbindelse med utstyr som Leverandøren har solgt eller leid ut til Kunden. Installasjonstjenestene som skal leveres skal spesifiseres på Leverandørens tilbud eller Kundens ordreskjema slik som akseptert av Leverandøren ("Tjenestene"). Disse Installasjonsvilkår gjelder i tillegg til Salgsvilkårene og/eller.
 
Leievilkårene og går foran disse vilkårene i tilfelle motstrid.
 
1. Leverandøren skal bestrebe seg på å utføre Tjenestene til en slik tid eller til det som er angitt i tilbudet, eller i Kundens ordre slik som akseptert av Leverandøren, men tidene oppgitt for utførelsen av Tjenestene er kun estimater. Leverandøren vil varsle Kunden umiddelbart dersom han blir klar over at han ikke vil kunne utføre Tjenestene til angitt tid og Leverandøren skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skade Kunden påføres som følge av dette.
 
2. Leverandøren bekrefter at Tjenestene vil bli utført med rimelig omsorg og faglig dyktighet og, så langt det er praktisk mulig, i samsvar med installasjonsinstruksjonene som gjelder for det aktuelle utstyret og i henhold til rimelige instruksjoner fra Kunden slik de lyder fra tid til annen.
 
3. Kunden skal sørge for at området/lokalene og alle ordninger som kreves for at Leverandøren skal kunne utføre Tjenestene, er klare på det tidspunktet fastsatt for Leverandøren, hans autoriserte agenter og/eller underleverandører, til å ankomme området/lokalene, og skal sørge for at det er tilgang til de deler av området/lokalene som er nødvendig for å påbegynne utførelsen av Tjenestene.
 
4. Leverandøren skal benytte alle rimelige midler for å sikre at hans representanter og underleverandører overholder all rimelige trygghets- og sikkerhetsbestemmelser som gjelder på Kundens område/lokaler hvor installasjonstjenestene skal utføres og som har blitt brakt til Leverandørens og slike representanters, oppmerksomhet. Kunden skal sikre en trygg arbeidsplass for Leverandøren og hans representanter.
 
5. Kunden skal fremskaffe og beholde eventuelle nødvendige lisenser, veirett eller tillatelser, og skal betale enhver leie og utgift og være ansvarlig for eventuelle skader som kan bli påført eiendom eller personer under den ordinære måten å utføre Tjenestene på, slik som å feste ting til vegger.
 
6. Kunden skal påse at Leverandøren og hans autoriserte representanter har full og fri adgang til utstyret som kreves for å levere Tjenestene, inkludert alt nødvendig utstyr eller stillas eller andre redskaper som er nødvendig for å få tilgang, og til eventuelle bruksanvisninger oppbevart av Kunden for å sette Leverandøren i stand til utføre sine oppgaver.
 
7. Hver installasjon laget etter disse Installasjonsvilkår er garantert mot feil i utførelsen for samme tidsperiode som gjelder for de installerte varer. I løpet av denne parallelle løpeperioden, vil Leverandøren rette ethvert arbeid han finner å være feil uten kostnad.
 
8. Der hvor Leverandøren har oppgitt sine kostnader for Tjenestene uten å ha inspisert Kundens område/lokaler, skal Leverandøren ha rett til å justere kostnadene i tråd med Leverandørens gjeldende standard betalingspolicy for å ta hensyn til tilstanden og utformingen av Kundens område/lokaler etter Leverandørens første fysiske inspeksjon. Leverandøren skal varsle Kunden om de justerte kostnader, som skal faktureres på installasjonsdato.
 
9. Dersom Leverandør svikter i å levere Tjenestene i samsvar med disse Installasjonsvilkårene med rimelig aktsomhet og ferdighet, skal Leverandørens eneste ansvar være: - (i) å omlevere de aktuelle Tjenestene uten kostnad for Kunden, og (ii) å reparere eller utbedre, uten kostnad for Kunden, eventuelle skader på Utstyr direkte forårsaket av uaktsomhet hos Leverandøren, hans ansatte eller agenter som ikke rimeligvis kunne ha vært unngått, og (iii) i henhold til punkt 11 i Salgsvilkårene, å være ansvarlig for eventuelle fysiske skader på Kundens eiendom/lokaler (inkludert eventuelt inventar eller utstyr) i den grad det samme var direkte forårsaket av uaktsomhet fra Leverandøren, hans ansatte og agenter under utførelsen av Tjenestene på Kundens område/lokaliteter og det samme kunne ikke rimeligvis ha vært unngått. Kunden erkjenner at han kjenner eller burde kjenne omfanget av potensielle tap eller skade som han kan lide i tilfelle ethvert kontraktsbrudd, uaktsomhet eller annet mislighold av Leverandøren (eller personer som Leverandøren er ansvarlig for), og er derfor nærmest til å forsikre seg mot enhver risiko knyttet til slikt tap eller skade.
 
10. Kunden forplikter seg til: (i) å gi skriftlig melding til Leverandøren innen rimelig tid, og i alle tilfeller innen 30 dager, etter enhver hendelse som kan gi grunnlag for krav fra Kunden mot Leverandør etter punkt 9 i disse Installasjonsvilkårene, (ii) å gi Leverandøren skriftlig redegjørelse for alle detaljer om slike hendelser så snart dette med rimelighet kan fastslås, og (iii) å tillate Leverandøren og hans representanter på alle måter adgang til å undersøke en slik hendelse. Unnlatelse fra Kunden til å overholde disse forpliktelsene skal frata Leverandøren ethvert ansvar som følge av en slik hendelse, men er uten betydning for Leverandørens rett til å gjøre gjeldende ethvert krav som følge av at Kunden ikke har overholdt disse forpliktelsene.