Sökresultat för

Arbete på höjd: Så viktigt är det att personligt och kollektivt fallskydd integreras

I Storbritannien är fall från höjd alltjämt den viktigaste enskilda orsaken till dödsfall på arbetet och står för mer än 25 procent av alla olyckor med dödlig utgång [1]. Både kollektiv och personlig skyddsutrusning är viktiga för att skydda människor från fall, men dessa behandlas alltför ofta som separata avdelningar. Dominique Vansteenkiste, chef på avdelningen High Risk på Honeywell Industrial Safety - som sammanför specialisterna för Kollektivt Fallskydd på Combisafe och de specialisterna för Personligt Fallskydd på Honeywell - kommer här ge oss några bra tips om hur de båda kan kombineras för att skydda personalen bättre vid arbete på hög höjd. 

Det brittiska reglementet från 2005 kräver att en riskbedömning alltid ska överväga hur höghöjdsarbete ska kunna undvikas. Där detta inte är möjligt ska kollektiva lösningar,däribland skyddsräcken, arbetsplattformar eller skyddsnät, alltid prioriteras över personlig fallskyddsutrustning [2]. Även installation av kollektiva lösningar kan dock vara riskabelt utan korrekt planering för säkerheten. Ett sätt att minimera sådana risker är att kollektivt fallskydd, till exempel kantskydd och räcken, förhandsmonteras på markplan. Detta är dock inte alltid möjligt.

Installation av kollektivt fallskydd nära kanter kan vara särskilt farligt, då fall från höjd är en av de allra vanligaste orsakerna till dödsfall och allvarlig skada på arbetsplatsen[3]. En av de största utmaningarna är att hitta rätt förankringspunkt för den personliga fallskyddsutrustningen, i allmänhet bestående av en sele och en livlina. Ett vanligt misstag är till exempel att personalen förankrar sig i golvet, vilket i själva verket ökar risken för att livlinan går sönder vid kanten i händelse av fall.

Det är därför av största vikt att fallskyddsblock används överallt där det finns risk för fall över kant och ingen högre förankringspunkt finns tillgänglig  - ett sådant fallskyddsblock kan till exempel varaHoneywell Miller TurboLiteTM Edge SRL - som testats utförligt vid kantsituationer och godkänts för förankring på golvnivå. Miller TurboLiteTM Edge har godkänts för personer upp till 140 kg tack vare sina extra slitstarka vävband. Den har en snabb låsningsmekanism för att minska fallhöjden, vilket är särskilt viktigt vid lägre höjder. Miller TurboLiteTM Edge följer även standarden BS EN 360:2002, vilken reglerar personlig fallskyddsutrustning för fallskydd av självindragande typ.

Det är också viktigt att komma ihåg att nya standarder för fallskyddsblock förväntas komma ut 2018, vilket innebär att ytterligare tester kommer krävas innan man utför arbete på tak med skarpa kanter. Fram tills nu kunde företag använda fallskyddsblock i både horisontella och vertikala tillämpningar, även när personalen arbetade nära kanten på ett tak. Allt som behövde göras var att fästa en stålslinga på slutet av fallskyddsblocket så att den inte skulle gå sönder mot takkanten. Med de nya reglerna kommer dock hårdare kontroller bli obligatoriska.

Att hejda fallet är dock inte det enda som behöver tas hänsyn till. Det är lika viktigt att kunna styra på vilket sätt personen faller. Fel förankringspunkt kan till exempel utsätta den som faller för den så kallade “pendeleffekten”, där en person som faller svänger fram och tillbaka som en pendel om inte förankringspunkten sitter precis ovanför. Detta kan orsaka allvarliga skador i händelse av krock med till exempel väggar eller utstickande balkar. Sådana olyckor kan förhindras om förankringspunkten placeras direkt ovanför arbetsområdet med hjälp av en högt placerad förankringslösning som COMBISAFE Skyreach förankringsenhet.

Förutom säkrare installation av kollektivt fallskydd kan en övergripande strategi för integrering av kollektivt och personligt skydd även motverka andra risker. Vanliga arbetsuppgifter som horisontell formsättning eller lastning och lossning av fordon kan också vara mycket riskfyllda, och kräver lämplig planering. Fall från fordon är bland de vanligaste olyckorna i samband med transporter på arbetsplats [4], med över 2000 rapporterade allvarliga skador per år i torbritannien [5].Ungefär 1 av 3 dödsolyckor på arbetsplatsen i EU sker i samband med fordon, där fall från fordon är en av de vanligaste olyckstyperna [6].

Om höghöjdsarbete på fordon inte kan undvikas vid arbetsuppgifter som till exempel lastning och lossning eller underhåll och rengöring, bör första steget alltid vara en kollektiv lösning, till exempel bryggor och plattformar [7].Återigen, det är viktigt att det kollektiva fallskydd som väljs kan kombineras med personligt sådant.Lastplattformar bör till exempel alltid ha en förankringspunkt som testats för att klara av vikten om en person skulle falla över skyddsräcket. Liknande olyckor kan hända när plattformen är i rörelse eller krockar med ett annat fordon.

När personalen arbetar direkt på fordonet är det livsviktigt att välja utrustning som till exempel COMBISAFE Lastningssystem MkII tillsammans med SkyReach förankringsenhet.Lastningssystem MKII, sombestår av en bas med 1500 kg förhandsgjutna ballastblock, gör att personalen kan lasta av och på lastbilsflak och upphöjda ytor på upplagsplatser eller arbetsplatser på ett säkert sätt. Hela systemet kan placeras i anslutning till ett lastbilsflak och ger då tillsammans med en SkyReach förankringsenhet en förankringspunkt 5,9 m ovanför marknivån.

Det räcker dock inte att välja ut rätt kollektivt och personligt fallskydd om inte användarna ges rätt utbildning. Enligt de brittiska reglerna från 2005 måste personalen ges anvisningar och utbildning i rätt användning av utrustningen [8]. Om säkerhetsnät används måste den personal som installerar dem till exempel utbildas i hur de kan sättas upp på ett säkert sätt med korrekt personlig fallskyddsutrustning. Utbildningen ska alltid innehålla anvisningar om vilken personlig fallskyddsutrustning som bör användas och dess korrekta användning enligt aktuell risksituation. Utbildningen ska också tala om var fallskyddsblocken ska fästas på byggstrukturen för att pendeleffekten ska kunna undvikas.

Arbete på hög höjd förblir en högriskaktivitet och ett mer övergripande angreppssätt på säkerhet, där kollektivt och personligt skydd integreras fullständigt, är av allra högsta vikt. Kollektivt fallskydd ska alltid vara första försvarslinjen, men säkerhetschefen spelar en viktig roll för att personalen ska förstå alla riskerna som höghöjdsarbete innebär, och använda både personlig och kollektiv skyddsutrustning på ett effektivt sätt.

För alla era behov inom personligt fallskydd, gå in på www.honeywellsafety.com eller tala med Combisafes säljteam, som kommer sätta er i kontakt med rätt expert på Honeywell Safety Products.

References:

1.    http://www.hse.gov.uk/statistics/causinj/kinds-of-accident.pdf?pdf=kinds-of-accident

2.     http://www.hse.gov.uk/construction/pdf/fallsqa.pdf

3.    http://www.hse.gov.uk/pubns/indg401.pdf

4.    http://www.hse.gov.uk/workplacetransport/vehicles/preventingfalls.htm

5.    http://www.hse.gov.uk/pubns/indg413.pdf

6.    https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/e-facts/efact02.

7.    http://www.hse.gov.uk/workplacetransport/vehicles/preventingfalls.htmhttp://www.hse.gov.uk/fallsfromvehicles/construction.pdf