Sökresultat för

Byggplatstrappor – varför och hur

Allmän praxis och växande krav inom byggbranschen har bidragit till att man på senare år alltmer gått ifrån användningen av stegar.
 
Enligt EASHW (European Agency for Safety and Health at Work) och dess checklista gällande fall från hög höjd, bör stegar bara användas när annan utrustning inte kan motiveras därför att arbetet är kortvarigt och risken är låg. Även då uppmanas användaren att fråga sig om en stege verkligen är säkrast och bäst för uppgiften, samt kontrollera att stegen är i gott skick och lämplig för höjden och arbetsuppgiften.[2]
 
Som alla vet är det mycket som händer på en byggarbetsplats hela tiden. Byggarbetarna klättrar upp och ned genom trånga utrymmen, bärande på verktyg och material. För att man ska kunna klättra på en stege behöver man alltid kunna greppa med minst en hand. Det är inte en självklarhet för den som bär på kanske tunga och stora föremål, att kunna gripa tag i stegpinnar samtidigt. 
 
Byggplatstrappor däremot är utformade för att man ska kunna röra sig framåt, som i vanliga trappor. När man väljer en byggplatstrappa ska man se till att det finns ett dubbelt räcke på båda sidor, som kan justeras automatiskt till rätt höjd enligt trappans lutning. Alla tillfälliga trappor på en byggarbetsplats ska följa standarden EN 12811 som specificerar steghöjd och stegdjup, minsta bredd, godtagbar lutning och lastkapacitet.
 
För stabilitetens skull krävs en spärrmekanism som håller trapporna låsta i rätt lutning. Trappsidornas utformning nedtill ska motverka halkrisk, och planstegen ska ha en grov gångyta som motverkar halka och ger bra grepp. Tillsammans ger de här egenskaperna en stabilitet som gör att alla kan röra sig säkert och komfortabelt på byggarbetsplatsen.  
 
Byggplatstrappor har olika utformningar och är oftast 750–800 mm breda. Det räcker till för att man ska kunna passera varann, när stora volymer måste bäras till och från olika våningsplan. Två personer kan stå på samma trappsteg samtidigt, och många personer kan passera varann på väg upp eller ned. Med stegar är detta omöjligt. Trapporna kan monteras i par och enkelriktas åt var sitt håll på platser där många behöver använda dem. 
 
Den som är säkerhetsansvarig måste också planera för nödsituationer, t.ex. om någon blir skadad eller eldsvåda bryter ut. Byggplatstrappor, som gör det enkelt att ta sig in och ut, är den effektivaste lösningen för att räddningspersonal ska kunna komma till hjälp så snabbt som möjligt.  
 
Enkel och smidig användning
 
Byggplatstrappor går snabbt och enkelt att installera. På några minuter kan de lyftas av lastbilen och säkras på plats med en lutning mellan 30 och 55 grader, enligt specifikationen i EN 12811. Trappstegen är alltid horisontella, oavsett vilken lutning trappan har, så att man kan röra sig i den utan risk. 
 
Några av de nyare byggplatstrapporna på marknaden tillverkas i stålsektioner med hållbar förzinkad finish, finns i olika längder (t.ex. 3, 6, 9, 12, 15 eller 18 steg) och kan sammanfogas och stöttas till en trapphöjd upp till 7,5 meter i ett enda trapplöp.
 
Ett trapplöp kan monteras utanför byggnaden på marknivå och ge åtkomst till andra våningsplanet. Byggplatstrappor kan även installeras inuti byggnaden, om det finns tillräckligt med utrymme, och ge praktiskt tillträde mellan alla våningsplan. 
 
Byggplatstrappor kan monteras runt byggnadsställningar, i servicegångar, runt kanter och på andra platser. Använd byggplatstrappor för att skydda de permanenta trapporna i byggnaden mot slitage från byggprocessen. 
 
En annan viktig fördel med byggplatstrappor är flexibilitet. Ofta har man inte tillträde upp genom våningsplanen förrän en bit in i byggprocessen. Därför sätter man upp byggställningar eller torn utanför byggnaden för att kunna ta sig upp på de översta våningsplanen. Byggplatstrappor kan konstrueras inuti ett sådant torn för effektivare arbete. 
 
Byggplatstrappor är också extremt anpassningsbara. Vid grävarbeten, t.ex. när man bygger en källare eller jobbar med husgrunden, kan man förlänga trappan med nya sektioner vartefter man kommer djupare ned. Man slipper lägga tid och pengar på att ta bort trappan och sätta in en ny.
 
Den enda begränsningen för byggplatstrappor är markutrymmet som krävs. Om man exempelvis behöver tillträde till tre meters höjd men inte har mer än 1,5 meter markyta att sätta trappan på, fungerar det inte att använda byggplatstrappa. Lutningen skulle bli för skarp. I den situationen måste man använda stege. 
 
Men om det finns tillräckligt med markutrymme – cirka 4–5 meter – är det perfekt att använda en byggplatstrappa för tillträde upp till tre meter. Combisafe tillhandahåller detaljerade planer som visar vilka byggplatstrappor som passar bäst för projektet med tanke på lutning, höjd och markutrymme. 
 
Kostnader och användningsområden
 
Byggställningar och byggtorn är viktiga vid många byggen och kan vara bra praktiska lösningar. De har många användningsområden och ska följa standarden EN 12811.
 
I vissa situationer är dock byggplatstrappor att föredra. Byggställningar och torn måste ofta installeras av utbildad personal, vilket kan vara dyrt och oflexibelt. Ställningar och torn har många delar som tar upp väldigt mycket utrymme på byggplatsen före monteringen. Det kan vara ett problem vid ett byggprojekt inne i en stad eller på ett annat trångt ställe. 
 
Transporten är också en faktor man måste tänka på. Det kan ta flera resor att frakta byggställningar eller torn till byggarbetsplatsen, beroende på deras storlek. Om man räknar med materialkostnader, utbildning som krävs för monteringen samt transportkostnader, kan sådana lösningar bli väldigt dyra för byggfirman. 
 
Byggplatstrappor däremot är mycket enkla att installera och använda. De kan sammanfogas till önskad längd före transport till byggplatsen, eller enkelt monteras på plats. Byggplatstrappor kan vikas platta för enkel transport och tar upp väldigt lite utrymme på byggplatsen när de har lastats av.
 
En trappa på upp till nio steg kan enkelt installeras av två personer. Det är bara att fästa trappans topp vid det övre våningsplanet, med någon av fästanordningarna som hindrar att trappan rubbas vid användning, och fästa ledstängerna på plats. Trappsidorna är spetsiga undertill så att de inte glider. 
 
Alla våra byggplatstrappor har tvärbalkar mellan trappsidorna för ökad stabilitet. 
 
Byggplatstrappor kan användas till mycket. Men det finns särskilt en situation där stegar, byggställningar och byggtorn inte fungerar, och det är på jordvallar. Byggplatstrappor sitter stadigt förankrade i marken när jordvallen blir lerig i blött väder. Regn, snö och lera faller igenom trappornas perforerade steg och trappstegen blir inte hala.
 
Underhåll och inspektioner
 
Alla tillfälliga trapplösningar ska utformas och testas enligt kraven i EU-normen EN 12811 för temporära konstruktioner. Kontrollera att en handbok med en inspektionslista medföljer byggplatstrappan, och att lösningen är utformad så att vem som helst kan undersöka trapporna. 
 
Combisafe rekommenderar att trapporna inspekteras varannan vecka. Vissa byggfirmor inspekterar oftare än så på grund av sina egna säkerhetsprotokoll. Trapporna är robusta och behöver knappt något underhåll. 
 
Avslutning 
 
För att man ska kunna slutföra sitt byggprojekt i tid och med kostnaderna under kontroll är det viktigt att byggarbetarna kan röra sig fritt. Byggplatstrappor ger enklare och snabbare tillträde in och ut i byggarbetsplatsens olika delar och nivåer än någon annan tillfällig tillträdeslösning.
 
Framför allt är trappor säkrare än stegar och en mer praktisk och kostnadseffektiv lösning än byggställningar eller torn. Byggplatstrappor ger den flexibilitet som arbetsstyrkan behöver.