Sökresultat för

Allmänna Affärsvillkor

ALLMÄNNA VILLKOR, Maj 2014

Del I

Försäljningsvillkor

Följande allmänna villkor gäller utan undantag för all försäljning av produkter från Combisafe International AB ("Leverantören") till Kunden. Kunden är det företag eller den juridiska person som lägger en beställning hos Leverantören beträffande köp och/eller hyra av varor och tjänster.

1. VILLKORSBEGRÄNSNING.
Leverantörens försäljning är uttryckligen begränsad till dessa villkor och andra eventuella villkor, bestämmelser, avtal eller överenskommelser avseende Kundens beställning eller andra sådana instrument, anses vara avvikelser vilka inte äger giltighet och som inte heller är bindande för Leverantören. Om inte annat anges av Leverantören, är Leverantörens godkännande av Kundens beställning villkorad av Kundens samtycke till dessa villkor i sin helhet. Kunden ska, före sin första beställning hos Leverantören, öppna ett konto hos Leverantören och Leverantören ska, på begäran av Kunden, tillhandahålla Kunden nödvändiga blanketter för fullgörandet av detta. Genom Kundens godkännande av leverans från Leverantören godkänner Kunden dessa villkor i sin helhet. Ingen beställning är bindande innan Leverantören skriftligen godkänner den.

2. OFFERT / PRISER.
Leverantören har rätt att efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande ändra priser och specifikationer för alla varor och tjänster, dock med undantaget att Leverantörens offert är bindande endast om Kunden lämnar en order inom i offerten angiven tid eller, om ingen sådan är föreskriven, inom 15 dagar.
Kunden måste begära leverans av hela den kvantitet av varor som beställs inom 12 månader från dagen för beställning. Leverantören har annars rätt att tillämpa de vid leveranstidpunkten gällande standardpriserna på de kvantiteter som faktiskt levererats, även om de redan fakturerats. Om annat inte särskilt anges, omfattar priserna inte mervärdesskatt, konstruktion, transport, installation, igångkörning, drift eller underhåll av några varor och exkluderar kostnad för emballage, lastpallar och rullpallar, vilka faktureras på försäljnings- eller returbasis. Alla verktyg, mönster, ritningar och andra immateriella rättigheter som har producerats eller levererats härunder ägs av Leverantören. Leverantören har ingen skyldighet att inneha reservdelar av varor som Leverantören har upphört att tillverka eller distribuera, men om varorna är tillverkade av Leverantören så kommer Leverantören att vidta rimliga åtgärder för att se till att alla varor som ersätter den avvecklade varan är bakåtkompatibla och, om så begärs av
Kunden före dagen för varans upphörande, kommer Leverantören tillåta Kunden att köpa sådana kvantiteter av de avvecklade varorna som denne rimligen kan kräva

3. BETALNING.
Om inte annat skriftligen avtalats, ska alla betalningar vara i svenska kronor och förfalla till betalning till Leverantörens konto inom 30 dagar från fakturadatum. Leverantören förbehåller vid varje tillfälle rätten att bedöma Kundens kreditvärdighet och om Kunden inte uppfyller Leverantörens kriterier i det avseendet, får Leverantören ändra eller återkalla kreditvillkor utan förvarning och kräva garantier, säkerhet eller förskottsbetalning för ytterligare leveranser av varor.
För det fall en faktura kvarstår oreglerad 30 dagar efter dess förfallodatum och förlängning inte uttryckligen har beviljats av Leverantören senast 10 dagar före förfallodagen, har Leverantören rätt att efter eget gottfinnande:

1) omedelbart upphäva alla pågående leveranser, utan krav på föregående skriftligt meddelande därom.
2) kräva omedelbar betalning av alla utestående belopp, oavsett överenskommet betalningssätt.
3) debitera dröjsmålsränta på det obetalda beloppet enligt räntelagen (1975:635) dvs referensränta fastställd av Sveriges Riksbank plus för närvarande 9%-enheter, beräknad på antalet dagar mellan förfallodagen och den faktiska betalningsdagen.

Därutöver ska Kunden betala alla kostnader för indrivning av obetalda belopp, inklusive ombudskostnader.

4. LEVERANS.
Alla leveranstider är uppskattningar om inte annat skriftligen avtalats med Leverantören. Leveransvillkor för varorna är EXWORKS (Incoterms 2010), Leverantörens anläggning, varigenom all risk för förlust eller skada på varorna övergår till Kunden vid leverans till transportföretaget. Om Kunden inte inom 7 dagar efter leverans har rapporterat sådana felaktigheter som är synliga vid inspektion ska alla varor anses ha levererats och godkänts.
Kunden ansvarar för alla förseningar eller ökade kostnader för Leverantören, orsakade av eller som har samband med handlingar eller underlåtenhet på Kundens sida. Leverantören kan genomföra leveranser under en beställning i en eller flera försändelser. Äganderätten till varorna övergår till Kunden när denne har erlagt full betalning för varorna. Under den tid som Leverantören innehar äganderätten till varorna (i) får Kunden inte flytta varorna från sin vanliga lagerplats eller förändra eller omvandla varorna utan Leverantörens föregående skriftliga godkännande, (ii) ska Kunden inneha heltäckande försäkring för varorna för Leverantörens räkning och (iii) ska Kunden medge Leverantören tillträde till Kundens fastighet, eller till sådan tredje mans fastighet där varorna förvaras, för återtagande av varorna.

5. SKATTER.
Samtliga tillämpliga skatter tillkommer på priset och ska betalas av Kunden, om inte Kunden har tillhandahållit Leverantören sådant certifikat om skattebefrielse som godtas av skattemyndigheterna.

6. FORCE MAJEURE.
Leverantören är inte ansvarig för eventuella förseningar i produktion eller leverans av varor på grund av force majeure, vilket bland annat inkluderar brist på eller avsaknad av material eller komponenter, hinder i produktion eller transport som inte beror på någon av parterna, olyckor i tillverkningskapacitet hos endera parten, dess leverantörer eller underleverantörer, elbrist, förseningar eller avslag avseende exportlicens eller upphävande eller återkallande av sådan, eller andra åtgärder av regering eller andra myndigheter som skulle begränsa Leverantörens förmåga att prestera, brand, jordbävning, översvämning, svåra väderförhållanden eller andra naturkatastrofer, karantäner, epidemier, pandemier eller andra regionala medicinska kriser, arbetsstrejker eller lockouts, upplopp, stridigheter, uppror, civil olydnad, väpnade konflikter, terrorism eller krig (eller överhängande hot om detsamma), eller annan orsak som faller utanför Leverantörens kontroll. Om force majeure händelsen fortgår under längre tid än 90 dagar, har endera parten rätt att säga upp Kundens beställning varvid Kunden ska betala Leverantören för utfört arbete fram till uppsägningen jämte alla rimliga kostnader som Leverantören ådragit sig med anledning av uppsägningen. I händelse av förseningar i leverans eller prestation som orsakats av force majeure eller av Kunden, ska leverans- eller prestationsdatum förlängas med den tid som Leverantören faktiskt försenas eller annars enligt överenskommelse. Om Leverantören, av andra skäl än det föregående och som således inte är att betrakta som force majeure, skulle brista i eller försenas eller utebli med leverans av varor, utgörs den enda påföljd som Kunden kan göra gällande gentemot Leverantören av Kundens möjlighet att avbryta sin beställning genom föregående skriftligt meddelande till Leverantören.

7. UPPSÄGNING.
Ingen beställningsorder kan sägas upp helt eller delvis utan Leverantörens föregående skriftliga medgivande. Om Kunden inte godkänner någon eller samtliga varor som levererats i enlighet med en beställningsorder som godkänts av Köparen, ansvarar Kunden för Leverantörens förluster, vilka kan komma att inbegripa (a) en prisjustering baserad på mängden levererad vara, (b) alla kostnader, direkta och indirekta, som uppstår och ådras med anledning av Kundens uppsagda beställning, (c) hela kostnaden för samtliga unika material eller komponenter som krävts för kundanpassade varor, och (d) en proportionell ersättning som täcker Leverantörens proportionellt fördelade kostnad och förväntade vinst, och som framgår i den finansiella översikt som kommer att tillhandahållas av Leverantören och som är bindande för Kunden.
Leverantören kan säga upp Kundens beställningsorder helt eller delvis om Kunden bryter mot dessa villkor eller om Kunden upplöses, träder i likvidation, upphör med sin verksamhet eller begär uppskov eller skuldsanering, eller i händelse av Kundens konkurs, insolvens eller tvångsförvaltning

8. INTRÅNG OCH SKADESTÅNDSSKYLDIGHET.
Leverantören samtycker till att (i) försvara eller reglera varje krav, talan, eller rättsligt förfarande som riktas mot Kunden och som enbart bygger på påstående om att varor som tillverkats och tillhandahållits uteslutande av Leverantören härunder gör direkt intrång i tredje mans patent, upphovsrätt, eller design, ?maskwork? ingiven inom den Europeiska Unionen och (ii) att ersätta kostnader och skadeståndsersättningar som slutligt tillkommer tredje part, under förutsättning att: (A) Leverantören omgående underrättas skriftligen om sådant krav, (B) Leverantören tillåts att ensam kontrollera försvar eller förlikning med det biträde som Leverantören själv väljer, och (C) Kunden tillhandahåller Leverantören all tillgänglig information och assistans. Då Leverantören har exklusiv kontroll över försvaret mot intrångspåståenden härunder, är Leverantören inte under några omständigheter ersättningsansvarig för Kundens ombudskostnader, om sådana uppkommer. Leverantören ska inte hållas ansvarig för förlikning eller kom romiss avseende tredjepartsanspråk som ingåtts eller träffats utan Leverantörens skriftliga godkännande. Leverantören har ingen skyldighet avseende, och denna punkt 8 äger inte tillämpning på, krav relaterade till påstått intrång i tredje mans immateriella rättigheter (i) avseende varor som inte finns i Leverantörens katalog eller tillverkats av Leverantören eller varor som utarbetats i enlighet med Kundens anvisningar, design, metod eller specifikation, (ii) genom kombination av varor med andra komponenter, om intrånget skulle ha kunnat undvikas utan sådan kombination, (iii) avseende varor som har modifierats, om intrånget skulle ha kunnat undvikas utan sådan modifiering, (iv) avseende varor som inte använts för avsett ändamål, eller (v) avseende mjukvara, om sådan mjukvara inte är den senaste, av Leverantören, utgivna versionen av mjukvaran. Kunden förbinder sig att försvara, ersätta och hålla Leverantören skadeslös från alla anspråk, stämningar eller rättsliga förfaranden som kan komma att framställas eller uppkomma mot bakgrund av nyssnämnda undantag.(c) När som helst efter att ett anspråk har framställts eller Leverantören anser att så sannolikt kommer att ske, eller behörig domstol utfärdar ett föreläggande som inte kan överklagas, har Leverantören rätt att efter eget gottfinnande, (i) för Kundens räkning uppbära rätten att få fortsätta använda sådana varor, (ii) ersätta eller modifiera sådana varor, eller (iii) godta återlämnande av sådana varor och återbetala inköpspriset med avdrag för 20 % av det årliga avskrivningsvärdet från leveransdatumet. Det föregående utgör Leverantörens fullständiga ansvar och Kundens enda kompensation för faktiska eller påstådda immaterialrättsliga intrång

9. GARANTI.
Leverantören lämnar garanti avseende varor tillverkade av Leverantören i enlighet med Leverantörens Begränsade Produktgaranti (dokument tillgängligt på begäran).

10. ANSVARSBEGRÄNSNING.
(a) Leverantören ska inte under några omständigheter ansvara för (i) indirekta eller oförutsedda skador eller följdskador, (ii) förlust som uppstår på grund av verksamhetsavbrott, (iii) utebliven vinst, (iv) intäktsbortfall, (v) förlust av brukande av egendom eller kapital, (vi) förlust av förväntade besparingar, eller (vii) förlust av data. Leverantören ansvarar inte heller för skada eller förlust då ansvaret ifråga uppkommer som en följd av Leverantörens kunskap (oavsett denna är faktisk eller ej) om risken för sådan skada eller förlust.
(b) Leverantörens ansvar för beställningsorder eller annars under dessa allmänna villkor får inte i något fall överstiga det avtalade priset för de specifika varor som ger upphov till anspråket.
(c) Dessa undantag och skadeståndsbegränsningar ska gälla oavsett hur skadan eller förlusten orsakas och under alla ansvarsteorier, vare sig de baseras på kontrakt, förseelse, skadestånd eller annat. Kunden avsäger sig härmed, och kommer att tillhandahålla skriftligt bevis för att dess försäkringsgivare avstår från, all regressrätt och subrogationsrätt gentemot Leverantören och dennes försäkringsgivare i anledning av ersättningskrav, kostnader, förluster eller utgifter, för vilka Leverantören inte skulle vara ansvarig enligt de begränsningar och undantag om ansvar som följer av de föregående punkterna i denna punkt 11.
(d) Ingen av parterna avser att avsäga sig eller begränsa sitt ansvar för: (i) dödsfall eller personskada som har sin grund i vårdslöshet; (ii) bedrägeri; (iii) svek eller grov vårdslöshet; eller (iv) varje händelse för vilka det enligt lag inte är tillåtet att begränsa sitt ansvar.
(e) Kunden ska ersätta Leverantören för eventuella anspråk, skador, förluster, kostnader och utgifter som Leverantören ådrar sig som en följd antingen av krav som riktas mot Leverantören av tredje part till följd av kombination eller användning av varorna med inkompatibla kompletterande produkter som kan anslutas till varorna eller andra omständigheter för vilka Leverantören inte skulle vara ansvarig gentemot Kunden enligt dessa villkor

11. REKOMMENDATIONER.
Eventuella rekommendationer (utom de som ingår i produktmanualen) eller råd från Leverantören avseende användning, design, tillämpning eller drift av varorna ska inte tolkas som utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, och sådan information mottas av Kunden på Kundens egen risk och utan någon skyldighet eller något ansvar för Leverantören. Det är Kundens eget ansvar att avgöra varornas lämplighet för den av Kunden tilltänka användningen av desamma. Leverantörens underlåtenhet att ge rekommendationer eller tillhandahålla råd ska inte ge upphov till något ansvar för Leverantören.

12. KUNDENS ÅTAGANDEN.
a) Kunden ska följa alla tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter av statliga myndigheter i länder med behörig jurisdiktion, inklusive, utan begränsning, lagstiftning i USA eller andra länder som reglerar import eller export av varor som tillhandahålls av Leverantören. Kunden ska införskaffa samtliga nödvändiga import/exportlicenser i samband med efterföljande import, export, återexport,
överföring och användning av alla varor, teknik och mjukvara som är köpt, licensierad, och tillhandahållen av Leverantören. Om inte annat skriftligen överenskommits, åtar sig Kunden att inte använda varorna i samband med verksamhet som inbegriper nukleär fission eller fusion, användning
eller hantering av nukleära material, eller nukleära kemiska eller biologiska vapen.
b) Varor och tjänster som levereras av Leverantören härunder kommer att produceras och levereras i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar som gäller där Kunden har sitt hemvist.

c) Kunden bekräftar att denne, i den utsträckning som krävs enligt tillämpliga förordningar och branschpraxis, har utbildats för användning av varorna och kommer tillse att alla varor är ordentligt installerade, underhållna och att de används i enlighet med de föreskrifter som gäller för varorna, Leverantörens anvisningar, tillämpliga hälso- och säkerhetsregler och föreskrifter, och Kunden ska ersätta Leverantören för eventuella kostnader, anspråk, åtgärder eller ansvar som följer av att Kunden inte uppfyller ovanstående eller som på annat sätt kan härledas till Kundens leverans till tredje part eller av annans användning av varorna.

d) Kunden får inte använda Leverantörens eller Leverantörens dotterbolags varumärken, varunamn, andra märken och produktnamn utan uttryckligt skriftligt medgivande från Leverantören. Kunden får inte heller använda eller länka till något/någon av Leverantörens eller Leverantörens dotterbolags domännamn, websidor eller URLs utan Leverantörens föregående skriftliga medgivande.

e) Kunden ska upprätthålla relevanta aktuella och korrekta register för att möjliggöra omedelbar återkallelse av varorna. Dessa register ska innehålla uppgifter om leveranser till kunder (inklusive uppgifter om förpackningsnummer, leveransdatum, kundens namn och adress, samt telefonnummer och fax eller telexnummer om sådant finns). Kunden ska tillhandahålla den assistans som Leverantören kräver i syfte att omedelbart kunna återkalla varorna oavsett kvantitet
 

13. FÖRBUD MOT KVITTNING.
Kunden får inte innehålla betalning av belopp som förfallit till betalning till Leverantören, eller kvitta något sådant belopp mot Kundens eller Kundens dotterbolags fordran på Leverantören oavsett anledning, inklusive påstådda defekter i varor och/eller leveransförseningar, utan Leverantörens föregående skriftliga medgivande. Inget avdrag på betalning som förfallit till betalning till
Leverantören får göras. Kvittning eller avdrag utan föregående skriftligt medgivande från Leverantören betraktas som utebliven betalning enligt punkt 3.
 

14. ÅTERVINNING
a) Priser inkluderar inte kostnader för återvinning av varor som omfattas av det europeiska WEEEdirektivet 2002/96/EG eller andra tillämpliga bestämmelser om återvinning, och sådana kostnader kan läggas till de offererade priserna.
b) Kunden ska fullgöra sina skyldigheter enligt WEEE-direktivet 2002/96/EG, såsom detta implementerats i den lokala jurisdiktion som är tillämplig på varorna i förhållande till finansiering och organisering av omhändertagande av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning. Kunden ska hantera insamlingen av varorna och deras återvinning, i enlighet med alla landspecifika tillämpliga lagar och förordningar, och se till att slutanvändaren av varorna uppfyller sina skyldigheter enligt WEEE-direktivet. Kunden ska ersätta Leverantören med anledning av eventuell försummelse av Kunden att iaktta sina skyldigheter enligt denna punkt 14.


15. TILLÄMPLIG LAG.
Svensk lag reglerar dessa villkor, utan hänsyn till dess interna lagvalsregler. Dessa villkor är undantagna från Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor, 1980, och efterföljare till denna.
Svensk domstol har exklusiv behörighet att avgöra varje tvist som rör tolkningen eller tillämpningen
av dessa villkor.


16. SKADEERSÄTTNING.
Kunden ska ersätta Leverantören avseende samtliga kostnader och skador, inklusive ombudsarvoden, som åsamkas Leverantören som en följd av Kundens faktiska eller överhängande överträdelse av dessa villkor.


17. ÖVRIGT.
Parterna kan komma att utbyta konfidentiell information vid utförandet eller uppfyllandet av en beställning. All konfidentiell information ska tillhöra den yppande parten och ska behandlas konfidentiellt av den mottagande parten under en period av 10 år efter dagen för dess yppande. Dessa skyldigheter gäller emellertid inte uppgifter som den mottagande parten kan visa: (a) är allmänt kända vid tidpunkten för offentliggörande eller blir allmänt kända genom omständighet som inte beror på den mottagande parten, (b) är kända för den mottagande parten vid tidpunkten för offentliggörande utan samband med någon olovlig handling av den mottagande parten, (c) tas emot av den mottagande
parten från en tredje part utan restriktioner liknande de i detta avsnitt, eller (d) utvecklats självständigt av den mottagande parten. Båda parterna ska behålla äganderätten till sin konfidentiella information, inklusive och utan begränsning alla patenträttigheter, upphovsrätt, varumärken och affärshemligheter.
En mottagare av konfidentiell information får inte avslöja sådan konfidentiell information utan föregående skriftligt godkännande från den yppande parten, under förutsättning att Leverantören får avslöja konfidentiell information till närstående bolag, anställda, tjänstemän, konsulter, agenter eller leverantörer.

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan Leverantören och Kunden och ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser, muntliga som skriftliga, och kan inte ändras annat än genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.

Kunden får inte överlåta några rättigheter eller skyldigheter härunder utan Leverantörens föregående skriftliga medgivande. Leverantören får överlåta sina skyldigheter härunder utan Kundens medgivande.

Ingen utfästelse, garanti, handlingssätt eller handelsbruk som inte omfattas av eller uttryckligen anges i dessa villkor är bindande för Leverantören.

Rubriker används av pedagogiska skäl och för referens och ändrar inte innebörden eller tolkningen av dessa villkor.

Underlåtenhet av Leverantören att, när som helst och oavsett tidslängd, genomdriva bestämmelser i dessa villkor ska inte tolkas som ett avsägande av rätten att åberopa sådana bestämmelser eller av rätten för Leverantören att därefter verkställa var och en av bestämmelser häri. För det fall någon bestämmelse i dessa villkor befinns vara olaglig, ogiltig eller icke-verkställbar, ska giltigheten och verkställbarheten av övriga bestämmelser inte påverkas och, i stället för den ogiltiga bestämmelsen, ska en liknande laglig, giltig och verkställbar bestämmelse infogas i dessa villkor. Bestämmelser i
dessa villkor som till sin natur är avsedda att gälla även efter uppsägning, hävning eller slutförande av Kundens beställning efter godkännande av Leverantören ska gälla även efter uppsägningen, hävningen, eller färdigställandet.

Alla skrivfel är föremål för korrigering. Dessa villkor ska inte vara till förmån för tredje part.

Del II

Hyresvillkor

Dessa Hyresvillkor tillämpas utöver Försäljningsvillkoren då Kunden hyr utrustning från Leverantören och har företräde framför sistnämnda villkor vid eventuella motstridigheter.


1. Dessa Hyresvillkor tillämpas under hela den period under vilken utrustning ("Hyrd Utrustning") hyres ("Hyresperioden") i enlighet med offert eller orderbekräftelse. Hyresperioden uppgår till minst 30 kalenderdagar och (såvida inte Kunden är ett registrerat bolag) maximalt 84 kalenderdagar. Hyra kan inte avbokas innan den minimitid som gäller för Hyresperioden har löpt ut, annat än av Leverantören på grund av Kundens brott mot dessa villkor. Kundens skyldighet att erlägga hyra och fullgöra övriga förpliktelser med anledning av eller i fråga om de objekt som ingår i den Hyrda Utrustningen är absolut, oberoende, oåterkallelig och ovillkorlig och är inte föremål för avdrag, avräkning, minskning, kvittning, försvar, genkäromål eller annan rättighet oavsett grunden därtill, som Kunden kan ha mot Leverantören eller annan part.
2. Som hyra för den Hyrda Utrustningen ska Kunden till Leverantören erlägga den hyra ("Hyran") som anges i offert eller orderbekräftelse. Hyror som anges i offerter är fasta under sex veckor från dagen för leverans (med förbehåll för prisökningar i enlighet med Leverantörens, från tid till annan, gällande prislista), därefter kan Leverantören höja Hyran trots att Hyresperioden är längre än sex
veckor. Hyran ska erläggas månadsvis i efterskott, såvida inte annat anges i offert eller orderbekräftelse. Den första betalningen av Hyra ska erläggas från och med dagen för avsändande av den Hyrda Utrustningen och ska erläggas samma dag varje månad därefter fram till det senare av dagen för Hyresperiodens upphörande och den dag då den Hyrda Utrustningen returneras enligt punkt 5 i dessa Hyresvillkor.
3. Under Hyresperioden ska Kunden (i) låta den Hyrda Utrustningen kvarbli på det ställe där den installerats och på Leverantörens begäran meddela Leverantören om var detta är; Leverantören ska ha rätt att när som helst inspektera den Hyrda Utrustningen efter rimligt varsel därom, (ii) noggrant iaktta korrekt hantering, montering, demontering, lagring, underhåll och rengöring av den Hyrda
Utrustningen enligt medföljande instruktioner och samtliga tillämpliga lagar och förordningar, (iii) tillse att den Hyrda Utrustningen inte under någon del av Hyresperioden används för något ändamål som den inte är avsedd eller skäligen lämpar sig för; Kunden försäkrar att Kunden är medveten om samtliga sådana begränsningar och krav; (iv) genomföra regelbundna kontroller av den Hyrda
Utrustningen och avge de rapporter som från tid till annan krävs enligt lag.
4. Äganderätten till den Hyrda Utrustningen kvarstår hela tiden hos Leverantören och Kunden har inte någon äganderätt till eller annan rättighet avseende denna utöver vad som uttryckligen anges i dessa villkor. Kunden får inte sälja, försöka sälja, avyttra den Hyrda Utrustningen eller själv, eller genom annan, tillse att någon avgift, panträtt, belåning eller inteckningar av något slag kopplas till
eller påverkar den Hyrda Utrustningen. Kunden bär all risk för förlust av eller skada på den Hyrda Utrustningen, oavsett orsak, från dagen för dess avsändande till Kunden till dess återlämnande till Leverantören. Kunden ska omedelbart meddela Leverantören om inträffad skada på eller förstörelse av den Hyrda Utrustningen. Vid förlust eller skada ska Kunden, efter Leverantörens val och på
Kundens egen bekostnad, stå för kostnad för reparation av den skadade Hyrda Utrustningen eller ersätta Leverantören med ett belopp motsvarande värdet av den skadade eller förlorade Hyrda Utrustningen.
5. I slutet av Hyresperioden (eller förlängning av denna) ska Kunden, såvida inte Kunden köper den Hyrda Utrustningen, på egen bekostnad återlämna den Hyrda Utrustningen till Leverantören och till den plats som angetts av Leverantören i rent och gott skick, med undantag för normal förslitning, och lastad på ett sätt som underlättar lyft med gaffeltruck. Om någon del av den Hyrda Utrustningen inte
är ren och i gott skick, har Leverantören rätt att rengöra, reparera, underhålla, ersätta eller besiktiga den Hyrda Utrustningen för att den ska uppnå sådant skick och Kunden ska på begäran omedelbart ersätta Leverantören för alla sådana kostnader som denne rimligen kan ha åsamkats i samband därmed.
6. Förutom erläggande av Hyran, ska Kunden stå för alla andra kostnader som anges i offert eller orderbekräftelse, inklusive kostnad för lastpallar och pallkragar vilka faktureras på försäljnings- eller returbasis.
7. Kunden ska vid varje tillfälle under Hyresperioden, på Kundens bekostnad, inneha brand- och stöldförsäkring med utökad täckning samt allmän ansvarsförsäkring avseende den Hyrda Utrustningen och brukandet av den Hyrda Utrustningen, till sådana belopp, mot sådana risker, i sådan form och hos sådan försäkringsgivare som rimligtvis kan godtas av Leverantören. Försäkringsbeloppet avseende brand- och stöldförsäkringen med utökad täckning ska minst uppgå till
det fulla återanskaffningsvärdet för den Hyrda Utrustningen. Varje sådan försäkring skall ange Leverantören som medförsäkrad och innehålla en bestämmelse som ålägger försäkringsgivaren att tillhandahålla Leverantören minst trettio (30) dagars skriftligt varsel beträffande ändringar av försäkringsvillkoren eller annullering av desamma. Kunden ska tillhandahålla Leverantören intyg om innehav av försäkringar med ovanstående täckning.
8. Leverantören kan, för det fall någon av de omständigheter som anges i avsnitt 7 i Försäljningsvillkoren inträffar, avsluta Hyresperioden före dess utgång och ta den Hyrda Utrustningen i besittning utan att detta påverkar Leverantörens rätt att från Kunden indriva samtliga förfallna belopp enligt dessa villkor eller fordra skadestånd för brott mot desamma.

Del III
Installationsvillkor

Dessa Installationsvillkor är tillämpliga på installationstjänster som Leverantören har avtalat med Kunden om att Leverantören eller Leverantörens underleverantör ska tillhandahålla Leverantören avseende utrustning som Leverantören har sålt eller hyrt ut till Kunden. De installationstjänster som ska tillhandahållas ska specificeras på Leverantörens offert eller Kundens, av Leverantören godkända, beställningsorder ("Tjänster"). Dessa Installationsvillkor tillämpas utöver Försäljningsvillkoren och/eller Hyresvillkoren och har företräde framför dessa vid eventuella motstridigheter.


1. Leverantören ska vidta rimliga ansträngningar för att utföra Tjänsterna vid den/de tid/er som anges i offert eller i Kundens, av Leverantören godkända, beställningsorder, men de tider som anges för utförande av Tjänsterna är bara estimat. Leverantören underrättar Kunden omedelbart för det fall Leverantören inser att Leverantören eventuellt inte kommer att kunna utföra Tjänsterna inom den angivna tiden och Leverantören kan inte hållas ansvarig för förlust eller skada som åsamkas Kunden därav.
2. Leverantören bekräftar att Tjänsterna kommer att tillhandahållas med iakttagande av rimlig omsorg och skicklighet och så långt möjligt i enlighet med de, för den aktuella utrustningen, tillämpliga installationsanvisningarna och Kundens rimliga instruktioner från tid till annan.
3. Kunden ska tillse att de lokaler och alla arrangemang som krävs för Leverantörens tillhandahållande av Tjänsterna är redo vid den tidpunkt som har planerats för Leverantörens, dess behöriga representanters och/eller underleverantörers tillträde till lokalerna ifråga och ska tillse att dessa tillförsäkras tillgång till sådana delar av lokalerna ifråga som kan vara nödvändiga för tillhandahållandet av Tjänsterna.
4. Leverantören ska vidta rimliga ansträngningar för att tillse att dess representanter och underleverantörer iakttar samtliga skäliga säkerhetsföreskrifter som gäller för Kundens lokaler där installationstjänsterna ska tillhandahållas och som Leverantören och sådana representanter har uppmärksammats på. Kunden ska tillhandahålla en säker arbetsplats för Leverantören och dess representanter.
5. Kunden ska införskaffa och bibehålla alla nödvändiga licenser, nyttjanderätter eller behörigheter, och ska stå för all tillämplig hyra och kostnader, samt ansvara för eventuella skador som kan åsamkas egendom eller person i samband med normalt tillhandahållande av Tjänsterna, såsom anbringande av varor på väggar.
6. Kunden ska tillse att Leverantören och dess representanter har full och fri tillgång till den utrustning som krävs för att tillhandahålla Tjänsterna, inklusive all nödvändig utrustning eller byggnadsställningar eller andra objekt som krävs för tillgång, samt till sådana register som förs av Kunden för att möjliggöra Leverantörens fullgörande av Leverantörens arbetsuppgifter.
7. Varje installation som utförs i enlighet med dessa Installationsvillkor är föremål för garanti mot felaktigt utförande under samma period som gäller för de installerade varorna. Under denna period korrigerar Leverantören, utan kostnad, sådant utförande som Leverantören finner vara felaktigt.
8. Om Leverantören har offererat sina priser för Tjänsterna utan att ha inspekterat Kundens lokaler, har Leverantören rätt att justera sina priser i enlighet med dess då gällande standardiserande debiteringspolicy med hänsyn till Kundens lokalers skick och utformning vid Leverantörens första fysiska inspektion. Leverantören ska underrätta Kunden om de justerade priserna, vilka faktureras på installationsdagen.
9. Om Leverantören underlåter att tillhandahålla Tjänsterna enligt dessa Installationsvillkor med rimlig omsorg och skicklighet, består Leverantörens ansvar uteslutande av skyldighet: (i) att på nytt utföra Tjänsterna ifråga utan kostnad för Kunden; och (ii) att, utan kostnad för Kunden, reparera eller korrigera eventuella skador på utrustningen som direkt har orsakas av Leverantörens, dess anställdas eller representanters vårdslöshet och som inte rimligen hade kunnat undvikas; och (iii) med förbehåll för vad som anges i punkt 11 i Försäljningsvillkoren, att ansvara för eventuella fysiska skador som åsamkas Kundens lokaler (inklusive eventuella inventarier eller föremål) i den mån dessa direkt har orsakats av Leverantörens, dess anställdas eller representanters vårdslöshet i samband med tillhandahållandet av Tjänsterna i Kundens lokaler och inte rimligen hade kunnat undvikas. Kunden vidgår att Kunden vet eller bör veta omfattningen av den potentiella förlust eller skada som den kan komma att lida vid Leverantörens (eller personers för vilka Leverantören är ansvarig) eventuella kontraktsbrott, vårdslöshet eller annan överträdelse av förpliktelser och är därför den som bäst kan försäkra sig mot alla risker i samband med sådan förlust eller skada.
10. Kunden förbinder sig: (i) att, inom rimlig tid och under alla omständigheter inom 30 dagar efter sådan händelse som enligt punkt 9 i dessa Installationsvillkor kan ge upphov till en fordran för Kunden mot Leverantören, tillhandahålla Leverantören ett skriftligt meddelande därom;(ii) att skriftligen tillhandahålla Leverantören fullständiga uppgifter om sådan händelse så snart dessa rimligen kan fastställas; och (iii) att sörja för att Leverantören och dess representanter ges all möjlighet att utreda händelsen ifråga. Underlåtelse från Kundens sida att uppfylla nämnda åtaganden fritar Leverantören från allt ansvar i samband med sådan händelse, men påverkar inte Leverantörens rättigheter med anledning av Kundens underlåtenhet att uppfylla åtagandena ifråga.